BĚDA TĚM, KDO TÁHNOU VINU PROVAZY KLAMU

Lidé většinou nehledají svobodu, ale pohodlí

Jsem vděčný, že žiji v této době a v naší zemi. Vyrůstal jsem v době normalizační šedi. „Odvážní“ strejcové a tetky vyjadřovali svoje názory „svobodně“ jen doma. Tam je to nic nestálo, v zaměstnání či v průvodech se však nesmělo vybočovat z řady. Hlavně abychom měli pohodlí, klídek a výhody. Při volbách jsme všichni volili tu jedinou „pravou“ stranu. Žádný konflikt, svoje názory si necháme jen pro sebe. Pak si v televizi pustíme Ein Kessel Buntes a budeme šťastní.

Dnes jsou všichni hrdinové. Je s podivem, že jsme měli tolik protikomunistických bojovníků! Jak je ale možné, že za totality komunisty volilo téměř 100 % obyvatel? Například v roce 1986 se uskutečnily poslední totalitní volby do zákonodárných a zastupitelských orgánů, kterých se účastnilo 99,39 % oprávněných voličů, z nichž 99,94 % hlasovalo pro předem prověřené a vybrané kandidáty Národní fronty. [1] Hrdinství se projevuje tehdy, když nás to, že stojíme za spravedlností, právem a pravdou, něco stojí.

Lidé většinou nehledají svobodu, ale pohodlí. Celé to bláznění některých lidí ohledně očkování a opatření proti covidu nebylo o ztrátě svobody, ale o ztrátě pohodlí. Nechal jsem se očkovat a nosil respirátor především proto, abych nebyl ohrožením pro své okolí. Sloužím v domovech seniorů, mám starou matku atp. A o viditelném a měřitelném prospěchu z očkování ve společnosti není pochyb. Dočasná omezení kvůli šíření nemoci souvisela spíše s ohleduplností.

Mentalita otroka, sirotka a oběti

Putin napadnul Ukrajinu. Kolik lidí však předtím používalo výroky typu „je to chyba Západu, musí se více jednat“ a dlouhodobě se ignorovalo varování bezpečnostních složek. Jenomže Putin je nebezpečný šílenec, kterého je potřeba zastavit. Všechno, co Putin vyslovil před vstupem na Ukrajinu, již vyslovoval dávno dříve. Historické a politické lži a nesmysly vyslovuje dlouhodobě. Ideje ale mají své důsledky. Podobně měly důsledky slova a myšlenky obsažené v Hitlerově Mein Kampfu a v Marxově a Engelsově Komunistickém manifestu.

Celý leden jsem v církvi vyučoval o sebepřijetí. Sérii kázání jsem uzavřel vyučováním Méněcenný Saul a sebepřijatý David [2] Král Saul byl malý ve svých očích (1S 15,17), a proto se cítil ohrožen, i když ho nikdo neohrožoval. Nesnesl, když ho druhý zastínil svým úspěchem. Žárlil a potřeboval si stavět pomníky. Až se nakonec dostal do démonického stihomamu a bojoval i proti loajálním přátelům. Jak je hrozné, když se na místo autority dostane člověk s malou vlastní hodnotou. Má mentalitu otroka a sirotka, jako oběť se ode všech cítí ohrožen. Za vlastní problémy země mohou jiní. To je též Putinova mentalita. Člověk s vnitřní hodnotou jedná opačně.

Myslím si, že výzvy, domluvy a nekonečná jednání s Putinem výsledky nepřinesou. Jak říká Písmo: Otroka nelze ukáznit slovy. (Př 29,19 ČEP) Putin je veden svojí pýchou, která musí být pokořena. Jak řekl ze své osobní zkušenosti král Nebúkadnesar: Král nebes… je mocen pokořit ty, kdo si vedou pyšně. (Da 4,34) Kéž je tento novodobý Hitler zastaven a uveden do svých mezí. Kéž je spolu s dalšími kumpány (např. Lavrovem) souzen před mezinárodním tribunálem z genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Kéž je spravedlivě odsouzen a potrestán. Kéž Bůh vysvobodí Rusko z tohoto putinismu a kéž Rusové naleznou skrze pokání svoji identitu v poznání Božího otcovství. Myslím si, že kdyby Rusové pozorně četli například Dostojevského Bratry Karamazovy, mohli by k tomu být nasměrováni. A především, kéž je zachráněna a obnovena Ukrajina!

Putinovy dezinformace jsou způsobem války. Svoboda má hranice. Jsme svobodni od něčeho pro něco. Slova, myšlenky a ideje mají moc. Bitevní pole v mysli člověka nelze podcenit. Pokud věříme dezinformacím a lživé propagandě, přinese to důsledky. Především ztrátu svobody. Nemáme svobodu a právo říkat lživá slova, stejně jako nemáme svobodu a právo někoho fyzicky ničit.

Spravedliví přemýšlejí o právu, svévolníci rozvažují o lsti. Slova svévolníků jsou vražedné úklady, kdežto přímé jejich ústa vysvobodí. Svévolníci budou podvráceni a nebudou již, kdežto dům spravedlivých obstojí. Muž bude chválen pro svá prozíravá ústa, kdežto ten, kdo má zvrácené srdce, upadne v pohrdání. (Př 12,5-8 ČEP) Ti, kdo čerpali z dezinformačních zdrojů a Putina obhajovali a omlouvali, by měli činit pokání. Vše je možno posuzovat podle viditelného ovoce.

Nesmíme si plést svobodu se svévolí

Svoboda je především vnitřní stav. Je to ctnost, kterou nemůžeme oddělit od ostatních ctností. Tedy svoboda nikdy nemůže jít ruku v ruce se lží, ale vždy s pravdou. Mnozí lidé zaměňují svobodu za svévoli. Svoboda není svévole a svévole není svobodou. Dělat si sobecky, co chci, a přitom ohrožovat druhé, není žádná svoboda. Skutečná svoboda je ohraničena láskou a pravdou.

Apoštol Pavel říká: Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. (Ga 5,22-23) Všimněte si, že je zde použita 3. osoba jednotného čísla „je“ (estin). Ovocem Ducha není devět na sobě nezávislých druhů ovoce. Je to jedno ovoce, které obsahuje devět složek, a jednu nelze oddělit od druhé. Například láska nejde oddělit od trpělivosti, protože láska je trpělivá (1K 13,4). Jestliže si někdo myslí, že je silný v lásce a slabý v trpělivosti, oklamává sám sebe. Podobně ten, kdo se neovládá, nenese ovoce Ducha a potřebuje růst v lásce, trpělivosti… Ctnost nejde oddělit od jiných ctností a ctnost nelze spojovat s nectností.

Proto Pavel také píše: Byli jste přece povoláni do svobody, bratři. Jen aby se vám ta svoboda nestala záminkou pro tělo. Vy však skrze lásku služte jedni druhým. Neboť celý Zákon je naplněn v jednom slovu: ‚Budeš milovat svého bližního jako sebe samého.‘ (Ga 5,13-14) Apoštol Petr píše věřícím podobně, že mají žít jako svobodní, a ne jako ti, kteří mají svobodu za plášť špatnosti, nýbrž jako otroci Boží. (1Pt 2,16)

Svoboda není v tom, že si dělám, co chci a že si říkám, co chci. Svoboda je v tom, že v Kristu vítězím nad svým sobectvím a hříchem a že miluji, odpouštím a na jakékoliv okolnosti reaguji správným způsobem. Existuje vnitřní svoboda, kterou můžeme mít i uprostřed těch nejhorších totalit. A také existuje vnější svoboda, uprostřed které mohou žít samí otroci. Izraelci, kteří vyšli z egyptské země jejich otroctví, jsou toho jasným příkladem. Lidé s mentalitou otroků vyšli do svobody, ale potřebovali osvobodit uvnitř. Bůh nám chce dát vnitřní i vnější svobodu, avšak vnější svoboda v tomto světě není samozřejmostí.

Jak jsem řekl, svoboda souvisí s pravdou. Mnoho lidí žije v nesvobodě, protože žijí ve lži. Jsou lidé, kteří vše zpochybní a zrelativizují slovy: „Co je pravda? A kdo má pravdu? Existuje vůbec nějaká pravda?“ Nebo: „Každý má svoji pravdu!“ Jsou podobni Pilátovi, který stál tváří v tvář zosobněné pravdě v Ježíši Kristu a ptal se: „Co je pravda?“ (J 18,38) Pak jednal proti svému svědomí i napomenutí skrze sen jeho ženy a vydal Židům Krista k ukřižování.

Nazývejme vše pravými jmény

Bůh skrze Izajáše velmi důrazně volá: Běda těm, kdo táhnou vinu provazy klamu a jako popruhem u vozu hřích… Běda těm, kdo zlu říkají dobro a dobru zlo, kdo pokládají temnotu za světlo a světlo za temnotu, kdo pokládají hořké za sladké a sladké za hořké. Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a před sebou samými rozumní! (Iz 5,18-21)

Pyšní lidé, kteří jsou moudří ve vlastních očích, ztrácejí schopnost rozlišovat dobré od zlého. Nechávají se zkorumpovat výhodami, pohodlím, penězi, slávou… Svými slovy a činy přehlušují a otupují své svědomí. Táhnou vinu provazy klamu. Překrucují pravdu a převracejí Bohem dané hodnoty. Dávají pojmům jiný obsah, aby zakryly svoji převrácenost a pokrytectví. V tom jsou Putin, Lavrov a další zločinci mistry. Válka je „speciální operace“. Okupace a vraždění je „mírová mise“. Dokonce Putin na moskevském stadionu Lužniki drze použil pro obhájení zvrhlé okupace Ukrajiny verš z Písma: „Nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši za své přátele.“ A tisíce Rusů mu tleská. To je skutečně do nebe volající zaslepení lživou propagandou.

Myslím si, že až u nás opadne první vlna soucitu a soudržnosti s Ukrajinci a nastane snížení naší životní úrovně, povstanou ve velké míře dezinformátoři (a to i v křesťanských kruzích), kteří naskočí na Putinovu (jako v minulosti na Goebbelsovu…) propagandu. Je pro nás životně důležité, abychom si osvojili lásku k pravdě (viz 2Te 2,10). Za nacistického Německa dokonce i někteří evangelikální a letniční křesťané oslavovali a podporovali Hitlera. Mnozí lidé nechtějí skutečnou svobodu, ale jen pohodlí a klid. [3] Konflikty a zkoušky odhalují, co máme v srdci.

Milujme celým srdcem toho, který je Pravda (viz J 14,6). Milujme pravdu Božího slova. Buďme pravdiví a upřímní. Vstupujme skrze Krista do vnitřní svobody a usilujme i o tu vnější. Buďme svobodní v lásce a odpuštění. Buďme pokorní, protože pýcha zaslepuje. Modleme se často k Bohu jednoduchou modlitbu mudrce Agúra: Vzdal ode mě klam a lživé slovo. (Př 30,8)

Za Ukrajinu se můžeme modlit například slovy Žalmu 76:

Hospodin… 
zlomil sílu nepřítele, zničil mu zbraně, skončil válku. 
Vznešený a mocný sestoupil z odvěkých hor,
vzešel jak slunce nad bojištěm…
Porazil jsi je… a zbraně vypadly jim z rukou. 
Jen pouhé slovo Hospodina uspalo válečné vozy i koně. 
Jsi hrozný, když rozpálíš se hněvem,
kdo před tebou může obstát?
Soud z nebe ohlásil a země před ním tichne, 
zbraně jsou odloženy, je zas mír. 
Bůh zastává se pokorného v zemi, zachrání ho a zachová. 
Jistě i lidský hněv zapřaháš do své služby,
nezkrocený jej vládnout nenecháš.
Plňte své sliby Hospodinu,
vzdávejte poctu přesvatému,
jenž zkrotil pýchu vojevůdců a získal úctu národů. [4]

[1] https://www.totalita.cz/volby/volby_1986.php; Možná byly výsledky voleb zmanipulované, ale já bych se ani nedivil, kdyby byly pravdivé. [2] https://www.juda.cz/wp-content/files/Korcak_Tomas_Menecenny_Saul_a_sebeprijaty_David_6_2_2022.mp3 [3] Více: https://tomaskorcak.cz/2021/04/16/oddeluj-vzacne-od-bezcenneho-uprostred-zmateni-pojmu/ [4] Překlad Slovo na cestu, ČBS, 2006.

Tomáš Korčák, 2022