PADESÁT DVA DNŮ STAVĚNÍ NAŠICH HRADEB

Hradby symbolicky vyjadřují naši ochranu, bezpečí a identitu. V tomto smyslu nám Bůh dává nové hradby spasení. Přímo nám říká: Hle, vyryl jsem si tě do dlaní: tvé hradby jsou ustavičně přede mnou. (Iz 49,16) A jinde: Své hradby budeš nazývat »Spása« a své brány »Chvála«. (Iz 60,18 ČEP; srovnej též Iz 26,1) Tato duchovní hradba je okolo jednotlivce (viz Jr 1,18; 15,20) i celého Božího lidu (viz Ez 40,5).

Tyto hradby mohou být poničeny hříchem, jak to i zakoušel král David při svém cizoložství. Přirozené hradby Jeruzaléma nebyly poničené, avšak duchovní hradby byly hříchem prolomeny. Proto se také v pokání modlil: Ve své přízni prokaž dobro Sijónu, vybuduj jeruzalémské hradby! (Ž 51,20)

Tyto hradby identity a ochrany potřebují být v naší duši po našem obrácení vybudovány a upevněny. Proto apoštol Pavel naléhavě vybízí křesťany: Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. (Ř 12,1-2) V jiném dopise říká: Obnovujte se v duchu svého smýšlení a oblecte novou osobnost, stvořenou podle vzoru Božího v spravedlnosti a svatosti pravdy. (Ef 4,23 Žilka) Proměňujte se obnovou své mysli a obnovujte se duchem své mysli! Když je naše myšlení obnovené Božím slovem, „duchem“ naší mysli je Duch svatý. Výsledkem je, že žijeme novým životem v Kristu.

Po svém obrácení potřebujeme obnovit svoji mysl pravdou Božího slova, a tak proměňovat svůj životní styl. Ježíš řekl: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. (J 8,31-32) Poznání pravdy skrze Boží slovo buduje naše hradby. Nemáme Slovo jen přečíst, ale zůstávat v něm.

Nehemjáš je nám též skvělým příkladem budování hradeb. Izraelci při návratu z babylonského zajetí nacházejí zcela stržené jeruzalémské hradby. Po nějaké době povstává Nehemjáš a vybízí Izraelce: Pojďte, vystavíme hradby Jeruzaléma a nebudeme už v potupě. (Neh 2,17) Nenechali se odradit ani svými nepřáteli, ani nepříznivými okolnostmi. Nehemjáš budování hradeb popisuje následovně: Stavěli jsme hradby dále, byly již zpoloviny hotovy, protože lid byl srdcem při práci. (Neh 3,38 ČEP) A slavný závěr: Hradby byly dokončeny … za padesát dva dnů. (Neh 6,15)

Vezmeme si tento obraz budování hradeb a budeme 52 dní rozvažovat, vyznávat a modlit se verše z Písma, které popisují naši novou identitu v Kristu. Každý den budeme s Duchem svatým pracovat s jedním místem z Písma, jako kdybychom cihlu za cihlou budovali naše hradby. Budeš svým srdcem při této práci? Každý den si vyhledej určené místo Písma, modli se a přemýšlej, co o tobě říká. Pak si napiš podle tohoto Slova své osobní vyznání víry a modli se je.

Kdo jsem v Kristu (1. týden)

 1. Ř 6,4-6
 2. 1K 6,17.19-20
 3. 2K 5,17-18
 4. Ga 2,19-20
 5. Ga 5,24; 6,14-15
 6. Ef 2,4-9
 7. Ko 3,1-4

Co mám v Kristu (2. týden)

 1. Mt 11,28-30
 2. J 4,14; 7,37-38
 3. J 14,27; 16,33
 4. Ř 8,1-2
 5. Ř 8,37-39
 6. 2Tm 1,7; 2,1
 7. 1J 3,14.24; 4,15-16

Moje synovství skrze Krista (3. týden)

 1. J 1,12-13
 2. Ř 8,15-17
 3. Ga 3,26-29
 4. Ga 4,5-7
 5. He 4,14-16
 6. 1Pt 5,7
 7. 1J 3,1-3

Moje dědictví v Kristu (4. týden)

 1. J 10,10
 2. 2K 1,20-22
 3. 2K 8,9; 9,8
 4. Ga 3,13-14
 5. Ef 1,3-7
 6. 1Pt 1,3-5
 7. 1Pt 2,24-25

Moje autorita v Kristu (5. týden)

 1. L 10,19-20
 2. Ef 6,10
 3. Ko 1,13-14
 4. Ko 2,13-15
 5. He 2,14-15
 6. Jk 4,7-8
 7. 1J 4,4. 5,4-5

Moje spravedlnost v Kristu (6. týden)

 1. Ř 3,22-24
 2. Ř 5,1-5
 3. Ř 5,17.20-21
 4. Ř 8,9-11
 5. 1K 1,30
 6. 2K 5,21
 7. Tt 3,4-7

Co mohu (a mám dělat) skrze Krista (7. týden)

 1. Mt 28,18-20
 2. Mk 9,23
 3. Mk 16,17-18
 4. J 14,12-14
 5. J 15,16
 6. Ef 2,10
 7. Fp 2,13
 8. Fp 4,13
 9. Tt 2,14
 10. 1Pt 2,5.9

Leták ke stažení ve formátu PDF (můžete vytisknout jako brožuru) zde…

Tomáš Korčák, 2009