MÍSTO POŽADAVKŮ NA SVÉHO PARTNERA HLEDEJ SVOJI PROMĚNU!

Nikdy nezapomeň, že trvalá proměna je možná jedině skrze Kristův kříž! Praktickému významu Kristova kříže nás vyučuje apoštol Pavel v epištole Římanům v 6. kapitole. Následující místa Písma a k nim náležející otázky k zamyšlení jsou rozděleny specificky pro muže a pro ženy. Vyhledej si příslušná místa Písma a zodpověz si níže uvedené otázky. Zabývej se tím, co je tvoje zodpovědnost, a ne tím, co tvojí zodpovědností není. Realistický Bůh, který nás stvořil, velmi dobře ví, co je hlavní problematikou mužů a co žen. Proto také Boží požadavky na muže a ženy se zčásti liší. Muži a ženy jsou před Bohem rovnocenní, ale mají jiné role. Naplnění své role také nepodmiňuj jednáním svého partnera, tedy: miluj svoji manželku, i když se ti nepoddává, a cti svého manžela, i když ti neprojevuje svoji lásku.

Pouze pro muže:

Sk 20,35; L 6,38; Př 11,24.25; 30,15; J 1,16
Dáváš, nebo chceš jen brát?
Máš na svou manželku samé požadavky, nebo vidíš potřebu své proměny?

Ž 112,1; 1,1-3
Máš bázeň před Hospodinem a jeho Slovem?

Dt 6,4-9; 1Tm 2,8
Máš v srdci Boží slovo a lásku k Hospodinu?
Určuje tato láska tvé kroky a vztah k tvojí rodině?
Vštěpuješ svým dětem Boží slovo?

1K 11,3.7
Kdo je tvojí hlavou?
Jsi této hlavě ve všem podřízen?
Jsi obrazem a odleskem Boží slávy?
Je tvá žena odrazem tvojí slávy?

Ef 5,22-33
Jsi dobrou hlavou pro svoji ženu?
Miluješ svou ženu, jako Kristus miloval církev?
Vydáváš sebe samého za ni? Co to znamená v praxi?
Posvěcuješ ji svojí službou (obětující láskou) a slovy?
Jak můžeš sloužit svojí manželce, aby byla slavná bez poskvrny ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale aby byla svatá a bezúhonná?
Miluješ svoji ženu jako své tělo?
Živíš ji a pečuješ o ni, jako i Kristus o církev?
Opustil jsi otce a matku a přilnul ke své ženě?

Ko 3,19; Mal 2,14
Jak prakticky miluješ svoji ženu?
Nejsi k ní příkrý?

1Pt 3,7
Jak prokazuješ své ženě úctu?

Př 31,11
Důvěřuješ své ženě?

Př 31,28-29
Chválíš svoji ženu?

Žd 13,4; 1K 7,2-5; Mt 5,28; 6,22-23; Jb 31,1
Udržuješ své oko a své srdce čisté od sexuálních hříchů?
Usiluješ v sexuální oblasti potěšit víc manželku než sebe?

Ef 4,13
Kdo je pro tebe vzorem muže?

Joz 1,7; 1K 14,8; Př 20,24
Jsi rozhodný a odvážný?
Vydáváš jasný hlas? Víš, co chceš a kam jdeš?
Kam chceš dovést svoji rodinu? Opravdu ji tam vedeš?

Ž 50,14.15; Př 25,14; 28,20
Plníš své sliby?
Stojíš za svými slovy?
Jsi zodpovědný a věrný?

Jk 3,2; Př 12,8; 18,4; 16,32; 25,28
Ovládáš sám sebe?
Držíš na uzdě svůj jazyk?

Př 15,21; 21,8
Jsi přímý?

1K 13,11
Zanechal jsi již dětinského chování?

Jk 5,9; 1Tm 2,1; Ef 6,18
Jsi vděčný za svoji manželku, nebo si naříkáš, stěžuješ a vzdycháš?
Přimlouváš se a děkuješ za svoji manželku? Každý den?
Máš před očima její dobré stránky?

Pouze pro ženy:

Sk 20,35; L 6,38; Př 11,24.25; 30,15; J 1,16
Dáváš, nebo chceš jen brát?
Máš na svého manžela samé požadavky, nebo vidíš potřebu své proměny?
Kde je zdroj tvého života?
Jak můžeš z tohoto zdroje prakticky čerpat?

Gn 2,18; 1K 11,7.9; Př 12,4
Kdo je ve vašem manželství dominantní?
Jsi pomocí pro svého manžela, nebo je on pouze pomocí pro tebe?
Chceš být korunou a slávou svého manžela?
Chceš být pomocnicí manželova úspěchu?
Je tvé jednání a mluvení povzbuzením pro tvého manžela?

1K 11,3; Ef 5,23
Kdo je tvojí hlavou?
Co to prakticky znamená ve všedním dni?

Ko 3,18; Ef 5,22-33
Jak se podřizuješ svému manželovi?
Ráda? Odpočíváš pod jeho rozhodnutími?
Máš bázeň (to znamená úctu a respekt) před svým mužem?

1Pt 3,1-6
Co od tebe slyší a co na tobě vidí tvůj manžel?
Co v něm vzbudí zájem o Krista (pokud zatím ještě neposlouchá jeho Slovo)?
Snažíš se získat svého muže poučováním, nebo ovocem proměněného života?

J 15,7-8.16; Ga 5,22; Př 31,30.31
Jaké neseš ovoce?
Jak můžeš nést hojné ovoce?
Čeho se u tebe může tvůj partner najíst?
Je mu ve tvé přítomnosti dobře?

Př 14,1
Je tvůj dům pro tvého manžela vyhledávaný a oblíbený?

Př 11,22; 21,9; 27,15
Nejsi svárlivá a svéhlavá?

Mal 2,14
Je pro tebe manžel přítelem a druhem, nebo spíš synem?

1K 14,35; 1Tm 2,11.12; 1Pt 3,1
Poučuješ a peskuješ svého manžela? (To neznamená, že nemůžeš odpovědět a něco vysvětlit, když se tě manžel ptá. Jde o pyšný postoj srdce!)

1Tm 2,11-15
Nemanipuluješ se svým manželem?
Podřizuješ se jeho rozhodnutím?
Co to znamená „být v tichosti“ (mít tichého a pokorného ducha)?
Přijímáš svoji roli v manželství a rodině?
Vidíš své místo v Božím věčném plánu spásy?

1K 7,2-5
Jsi vřelá a vydaná svému muži v sexuální oblasti, nebo se mu odpíráš a vládneš nad ním svým tělem?

Tit 2,4-5
Máš ráda svého muže?
Odpustila jsi mu vše, čím ti ublížil a v čem tě zranil?
Nepřipomínáš si již více to zlé?
Posloucháš svého muže, nebo chceš, aby on poslouchal tebe? (Není zde myšlena poslušnost k hříchu – viz Sk 4,19; 5,29)

Jk 5,9; 1Tm 2,1; Ef 6,18
Jsi vděčná za svého manžela, nebo si naříkáš, stěžuješ a vzdycháš?
Přimlouváš se a děkuješ za svého manžela? Každý den?
Máš před očima jeho dobré stránky?

Dodatek: Tit 2,3-5: Starší ženy mají vyučovat mladší ženy v dobrém!
Proto posuď a proměň pohled na svoji minulost ve světle Písma!
Byla jsem dobrou manželkou podle Písma?
Vychovala jsem dobře své děti ve světle Písma?
Bez tohoto seberozsouzení a případného pokání nemůžeš v této oblasti účinně sloužit.

Tomáš Korčák, 2009