PŘIPRAV SE NA PŘÍCHOD ŽENICHA aneb měj dostatek oleje do lampy

Bůh nám chce dát čerstvou perspektivu do dalšího období našeho života. Chce nám zjevovat své vidění věcí, tedy své pohledy na vše. Chce k nám osobně mluvit. Chce nám dát skrze Ducha svatého čerstvé porozumění Písmu. Chce nás uvádět do své vůle. A máme ho o to žádat.

Podíváme se na podobenství o deseti pannách. Většina podobenství v Písmu má nějaké omezení a chce ukázat na určitou pravdu. Všechno v nich nejde nějak konkrétně vyložit. Jde o hlavní myšlenku, hlavní záměr podobenství. Podobně je to i při výkladu snů. Na to vtipně poukazuje C. S. Lewis, když komentuje Ježíšovo slovo, že máme být jako holubice. Poznamenává k tomu, že by nás to nemělo vést ke snaze snášet vejce.

Vím, že je mnoho různých výkladů podobenství o deseti pannách, panny jsou vykládány jako Izrael nebo jako křesťané z doby soužení. Možná, že i je několik vrstev či úrovní tohoto podobenství. Já však chci aplikovat toto podobenství na nás dnes a myslím si, že proto především Ježíš tato podobenství říkal. Nejsou to spekulativní slova, ale Duchem svatým vedené výzvy pro naslouchající dnes.

Ježíš předložil svým učedníkům na Olivové hoře následující podobenství: Tehdy bude království Nebes podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly své lampy, ale nevzaly s sebou olej. Rozumné však se svými lampami vzaly i olej v nádobkách. (Mt 25,1-4)

Věřím, že jsme jak těmito pannami, tak i nevěstou Kristovou. Podobně chci být jako Jan Křtitel přítelem ženicha a zároveň jsem i součástí nevěsty pro ženicha (viz J 3,29). Skrze jednotlivé panny chtěl Ježíš ukázat na osobní zodpovědnost každého z nás.

Všechny panny měly lampy a všechny vyšly naproti ženichovi. Všechny panny věděly, že má ženich přijít a očekávaly jeho příchod. Jedna věc je však o něčem vědět, a dokonce to i očekávat, druhá věc je se na to připravit. Nacházely se zde dvě skupiny panen, které však vnějšně od sebe nešly rozeznat. Jedny byly rozumné (jiné překlady: prozíravé) a druhé pošetilé (hloupé, bláznivé, bláhové).

Pošetilé nevzaly olej do lamp, možná jen držely prázdné lampy, kterými nikdy nesvítily. Měly vnější formu života jako moudré panny, avšak lampy uvnitř byly prázdné. Pavel o těchto lidech píše: Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. (2Tm 3,5) Možná získaly trošku oleje nějaké zkušenosti od druhých: možná měly nějaký zážitek, možná při modlitbách druhých za ně něco cítily, možná prožily silnou atmosféru na nějaké konferenci. To všechno jistě bylo dobré, avšak nepřivedlo je to do pokání a navázání osobního vztahu s Bohem.

Rozumné měly vnějšek i vnitřek v souladu. Uvnitř svého nitra měly olej Ducha svatého, což znamená, že jejich život byl určován a uschopňován Duchem svatým. Měly důvěrný vztah s Bohem, od kterého každý den čerpaly čerstvý olej.

Čteme dále: Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se však ozval křik: ‚Hle, ženich! Vyjděte mu vstříc! (Mt 25,5-6) Příchod byl sice očekávaný, ale již dlouho očekávaný, proto všechny usnuly. Pán je však nenapomíná, že usnuly, ale napomíná pošetilé, že nebyly připravené! Pošetilé věděly o příchodu Pána, ale ve své pohodlnosti a lhostejnosti se vůbec nepřipravily.

Ozval se křik: Hle, ženich! Vyjděte mu vstříc! Jak se můžeme připravit na jeho příchod? Jak mu můžeme vyjít vstříc? A můžeme se vůbec dostatečně na jeho příchod připravit? Věřím, že v dnešní době Duch svatý volá: „Připrav se na příchod Ženicha! A nauč se přijímat olej Ducha svatého do lampy svého života!“

Ježíš pokračuje: Tehdy všechny panny vstaly a daly své lampy do pořádku. Pošetilé řekly rozumným: ‚Dejte nám ze svého oleje, neboť naše lampy dohasínají!‘ Ale rozumné odpověděly: ‚Ne, nemuselo by vystačit pro nás i pro vás. Jděte raději k prodavačům a kupte si!‘ (Mt 25,7-9)

Moudré panny hned uprostřed noci svítily. Nepřipravené pošetilé panny žádají olej od moudrých panen. Měly jenom trošku oleje, co jim možná někdy někdo daroval. Můžeme druhým dát jednorázově okusit dobrotu Páně, ale osobní vztah za druhé rozvíjet nemůžeme.

Tady je ten hlavní problém. Pošetilé panny chtěly olej od lidí. Vůbec je nenapadlo, aby šly pro olej k tomu, který jediný ho má a může ho dát. Nešly k Bohu, protože ho neznaly, neměly s ním důvěrné společenství, neměly návyk k němu chodit a nežily z něho a pro něho. Vše v jejich životech bylo vnější, povrchní, pouze naučené a bez skutečného obsahu.

Tyto bláznivé panny, když mají problém, obtelefonují množství lidí, aby se za ně modlili, hodiny s nimi rozebírají problémy, ale samy k Bohu nepřijdou, nebo jen formálně a za půl minuty jsou s modlením hotové. Tím vůbec neříkám, že se nemáme za sebe navzájem přimlouvat, naopak. Jenom však náš Bůh dává olej Ducha svatého, u něho je dostatek, dokonce i nadbytek všeho pro náš život. Ale ono jde ještě o něco více – nejen o naplnění našich potřeb, ale o naplnění Božích tužeb skrze naše životy.

Bez důvěrného vztahu s Bohem jsme bláznivými pannami s vnější formou křesťanství bez obsahu. Důvěrný, vřelý, vášnivý vztah s Bohem přitom baví a přitahuje. Souvisí s našimi návyky. Pro svůj hřích nezávislosti na Bohu jsme ztratili návyk žít, spoléhat, mluvit, naslouchat, důvěřovat, uctívat, následovat… našeho Pána. Miminko hned od narození získá návyk dýchat, pak získá návyk jíst atd. Návyk spoléhat na Boha se nám má stát podobný dýchání. Návyk mít každodenní oddělené časy pro Boha, kde si „nakupujeme“ olej, se nám má stát podobný našemu návyku stravování.

Závislost na člověku místo na Bohu je prokletím (viz Jr 17,5-10). Nemůžeme žít z přízně druhých lidí, z konferencí a zážitků z minulosti. Potřebujeme žít z Boha. Rozumné panny odmítly dát olej pošetilým (jak by jim také mohli dát olej Ducha svatého!), avšak poslaly je k prodavačům, aby si olej koupily. Kdo prodává olej? A kolik stojí? V množném čísle prodavačů vidím Boží Trojici. Máme mít důvěrný vztah s Bohem Otcem, Bohem Synem a Bohem Duchem svatým. Ducha svatého na nás vylévá Otec a Syn.

Ježíš toto podobenství zakončuje: Zatímco odcházely, aby nakoupily olej, přišel ženich, a ty, které byly připravené, s ním vešly na svatební hostinu; a dveře byly zavřeny. Později přišly i ostatní panny a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘ Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. (Mt 25,10-13)

Připravené panny vešly na svatební hostinu s Božím Beránkem. Dveře byly zavřeny. Později přišly i ostatní panny. Nazývaly ženicha Pánem a žádaly otevření dveří. Pán však praví: „Neznám vás!“ Tyto bláznivé panny neměly žádný důvěrný vztah s Pánem. Neznaly ho a on neznal je. S čím přišly k zavřeným dveřím nevíme, ale od Boha olej nedostaly, protože ho u něj nehledaly. Možná měly nějakou náhražku lampy s olejem, nějakou svoji vlastní baterku, to ale pro vstup na svatbu nestačilo.

Pán celé toto podobenství zakončuje výzvou k bdělosti. Dnes se probuď, povstaň a začni rozvíjet hluboký vášnivý vztah s Otcem, Synem a Duchem svatým. Pravidelně choď k Bohu pro olej. Nejde o dokonalost, ale o připravenost. I prozíravé panny usnuly, ale při probuzení hned svítily skrze olej Ducha svatého.

Shrňme si, co nám Pán skrze toto podobenství říká:

Jak se můžeme připravit na ženichův příchod? Tím, že s ním rozvíjíme důvěrný vztah. Stává se nám vším – naším nejdražším pokladem.

Jak ženichovi můžeme vyjít vstříc? Tím, že žijeme pro něho. Vstupujeme do jeho vůle – do jeho připravených skutků (viz Ef 2,10).

A můžeme se vůbec dostatečně na ženichův příchod připravit? Ten, kdo žije polovičatý život jako „taktrochukřesťan“, bude stále pod vinou nedostatečnosti. Ten, kdo dal Bohu celé své srdce, žije na základě Pánovy milosti a spravedlnosti. Pamatujete, že Ženich se těší z milující nevěsty, ne ze 100 % fungujícího robota.

Kdo prodává olej? Olej nemůže dát žádný člověk, ani žádná konference. Dobrý Boží služebník a dobrá konference tě naopak povzbudí k osobnímu důvěrnému každodennímu pití Ducha svatého v důvěrném vztahu (viz Ef 5,17-21). Nikdo nemůže navázat a rozvíjet milostný vztah s Bohem za tebe.

A kolik stojí? Olej je velmi drahý a můžeš ho koupit pouze zadarmo jako milost a dar. Tu ohromnou cenu za tebe zaplatil Ježíš na kříži.

Příště si ukážeme kde, jak a co máme nakupovat, abychom byli na příchod Ženicha připraveni.

Tomáš Korčák, 2022