DESET LŽÍ O NEBESKÉM OTCI a jejich odhalení a popření skrze Boží slovo

1. Nemá mě rád (pouze mě snáší, stydí se za mě)

Miluji tě věčnou láskou, proto ti stále zachovávám milosrdenství. (Jr 31,3)
Jako Otec miluje mne, tak i já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce. (J 15,9)
Vždyť sám Otec vás miluje, protože jste si mě zamilovali a uvěřili jste, že já jsem vyšel od Boha. (J 16,27)
Miluješ je tak, jako miluješ mne…, neboť jsi mne miloval před založením světa. (J 17,23-24)
Ty jsi můj Syn, Milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení. (Mk 1,11)

Můj nebeský Otec mne miluje stejně jako svého Syna Ježíše Krista.

2. Nemá o mě zájem (jsem mu lhostejný, nemá na mě čas, nestará se o mě)

Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. (1P 5,7)
Neboj se, neboť jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. (Iz 43,1)
Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě. (Jr 1,4)

Mému nebeskému Otci na mně záleží.

3. Je mi vzdálený (musím udělat mnoho věcí, aby se ke mně přiblížil)

Hospodin je blízko všem, kdo k němu volají, všem, kdo ho vzývají v pravdě. (Ž 145,18)
A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. (Mt 28,20)
Přece není od nikoho z nás daleko, neboť v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. (Sk 17,27-28)
Nezanechám tě, ani tě neopustím. (Žd 13,5)

Můj nebeský Otec je stále se mnou.

4. Nemá se mnou dobré úmysly (je zlý, chce mě pouze omezovat a připravovat o radost)

Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. (Jr 29,11)
Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše dá dobré věci těm, kteří ho žádají, váš Otec, který je v nebesích! (Mt 7,11)
Sám náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který si nás zamiloval a v milosti nám daroval věčné potěšení a dobrou naději. (2Te 2,16)
Nemylte se, moji milovaní bratři. Každé dobré dání a každý dokonalý dar je shůry, sestupuje od Otce světel, u něhož není proměny ani zatmění z odvrácení. (Jk 1,16-17)

Můj nebeský Otec má se mnou jen dobré úmysly.

5. Nerozumí mi (chce mě mít jen jako loutku, nejde mu o vztah)

Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne. (J 10,14)
Znám tě jménem, ano nalezl jsi milost v mých očích. (Ex 33,12)
Hospodin, tvůj Bůh, … raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. (Sf 3,17 ČEP)
Hospodin má zalíbení ve svém lidu. (Ž 149,4)
Mým potěšením je být s lidskými syny. (Př 8,31 ČEP)

Můj nebeský Otec mne zná a rozumí mi.

6. Odsuzuje mě (odmítá mě)

Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle Ducha. (Ř 8,1)
Toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven. (J 6,37)
Kristus k slávě Boží přijal vás. (Ř 15,7)

Můj nebeský Otec mne přijímá a neodsuzuje mne.

7. Neustále mě trestá (neodpouští mi, je krutě přísný bez slitování a dobroty)

Ty jsi, Panovníku, dobrý a ochotný odpouštět; jsi hojný v milosrdenství ke všem, kdo k tobě volají. (Ž 86,5)
Považ tedy dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří padli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. (Ř 11,22)
Jak velice miluješ lidi! (Dt 33,3 KP)

Můj nebeský Otec mi rád odpouští. Je přísný, ale vždy současně i dobrotivý.

8. Nedává mi prostor se učit a dělat chyby (chce mě mít hned dokonalého)

Otec miluje Syna a ukazuje mu všechno, co sám činí. (J 5,20)
Pán … je k vám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. (2P 3,9)
Budu se z nich veselit, z celého srdce a z celé duše prokazovat dobro. (Jr 32,41 ČEP)

Můj nebeský Otec mne učí, je shovívavý a se vším mi chce pomoci.

9. Hněvá se na mě (je se mnou netrpělivý, zvláště když opakovaně hřeším)

Ať se navrátí k Hospodinu, a on se nad ním slituje – k našemu Bohu, protože je připraven mnoho odpustit. (Iz 55,7)
Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. (Ř 5,9)
Ale ty jsi, Panovníku, Bůh soucitný a milostivý, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti. (Ž 86,15)

Můj nebeský Otec se na mne již nehněvá a je se mnou trpělivý.

10. Nevychovává mě (je tak „milostivý“, že si mohu dělat, co chci)

Věz tedy ve svém srdci, že tak jako člověk vychovává svého syna, tak Hospodin, tvůj Bůh, vychovává tebe. (Dt 8,5)
Koho Hospodin miluje, toho kárá jako otec syna, jehož si oblíbil. (Př 3,12)
Jeho Bůh jej vychovává ke správným způsobům a vyučuje ho. (Iz 28,26)
Ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho Syna. (Ř 8,29)

Můj nebeský Otec mne vychovává a kázní. (Miluje mne takového, jaký jsem; avšak miluje mne tak, že nechce, abych zůstal takový, jaký jsem.)

Zde si můžete stáhnout leták v PDF formátu k vytištění…

Deset lží o nebeském Otci (Mělník, 18. 3. 2012)

Tomáš Korčák, 2012