VOLBY NA SLOVENSKU V POHLEDU PÍSMA

Drazí Slováci, jako Češi velmi potřebujeme vaše přímluvy a také my se modlíme za vaši zemi. Každé volby mají svoji důležitost, ale připadá mi, že následující parlamentní volby na Slovensku 30. září 2023 budou pro vaši zemi obzvlášť důležité. Koho však volit? Podle čeho se rozhodovat? Existují nějaká kritéria? Jak se za to modlit?

Chtěl bych vám předložit několik obecných kritérií, které jsem podle Písma sestavil před letošními českými volbami prezidenta. Jsou upravené pro politické strany či seskupení, které jsou však jednotlivými lidmi prezentovány.

Nejprve si musíme připomenout základní pravdu Písma týkající se národů:„Boj se Hospodina, celá země! Třeste se před ním, všichni obyvatelé světa! Vždyť on řekl a stalo se. On přikázal a uskutečnilo se. Hospodin ruší rady národů, maří lidské plány. Rada Hospodinova obstojí navěky, plány jeho srdce z pokolení do pokolení. Blahoslavený je národ, jehož Bohem je Hospodin; lid, který si vyvolil za dědictví.“ (Ž 33,8-12)

Potřebujeme Boží bázeň, což znamená respekt a úctu k Hospodinu. Místo rozkladné kritiky potřebujeme budující vděčnost. Potřebujeme rozeznání pravdy a lži, informací a dezinformací, charakteru a podlosti. Potřebujeme respekt k autoritám, vycházející z přímluvy a žehnání. Pak se může naplňovat další slovo Písma, které můžeme vztáhnout na všechny lidi v moci postavené: „Královo srdce je v Hospodinově ruce jako proudy vody, nakloní ho, kamkoli se mu zalíbí.“ (Př 21,1)

Prezident, vláda a parlamenty mohou být nástrojem požehnání, nebo soudu. Žehnající modlitba křesťanů je proto zásadní, neboť „požehnáním přímých se město pozvedá, ale ústy ničemů se boří“ (Př 11,11). To, co platí pro jednotlivá města, jistě platí také pro celé národy. Žehnání jistě neznamená vykřikování nadávek, destruktivní kritiky, osočování a pomluv. Žehnání znamená DOBRO-řečení a vychází z přímluvných modliteb.

Pojďme se podívat na to, co Písmo říká o požadavcích na krále či panovníka, což můžeme dnes směle vztáhnout na volené politiky. Myslím, že to pro nás může být i určitý test. Budu vycházet převážně z knihy Přísloví krále Šalomouna. Formuloval jsem několik otázek na posouzení představitelů a kandidátů různých stran a uskupení, které z těchto veršů vycházejí:

Jsou moudří a spravedliví? Zosobněná Moudrost říká: „Skrze mne kralují králové a vydávají spravedlivá nařízení vládci, skrze mne velí velitelé a všichni urození soudí spravedlivě.“ (Př 8,15-16 ČEP)

Jsou rozvážní, umí spolupracovat s druhými, naslouchají, mají dobré rádce? Šalomoun říká: „Pro nerozvážné vedení padá lid, kdežto v množství rádců je záchrana.“ (Př 11,14 ČEP) Zvláště v dnešní komplikované době nemůže být nikdo odborníkem na každou oblast. Výběr dobrých rádců je proto zásadní. Pokud jsou okolo politika ničemové, jeho působení dobré nebude. „Odstraní-li se ze stříbra struska, výrobek se zlatníkovi povede; odstraní-li se svévolník z blízkosti krále, jeho trůn bude upevněn spravedlností.“(Př 25,4-5 ČEP)

Hnusí se jim svévolné jednání, jsou obklopeni spravedlivými a přímými lidmi, nebo pochlebovači? „Králům se hnusí svévolně jednat, vždyť spravedlnost upevňuje trůn. Králové mají zalíbení ve spravedlivých rtech, a toho, kdo mluví přímo, milují.“ (Př 16,12-13 ČEP) „Panuje-li svévolník, lid vzdychá.“ (Př 29,2 ČEP) Zde je první vlastnost, o které je řečeno, že upevňuje vládu: spravedlnost.

Jsou milosrdní, věrní a spolehliví? „Milosrdenství a věrnost chrání krále, milosrdenstvím podepře svůj trůn.“ (Př 20,28 ČEP) Také by se dalo říci, že láska a pravda střeží politika a mají být jeho klíčovou charakteristikou. Nacházíme zde druhou vlastnost, která upevňuje vládu: milosrdenství.

Jsou dostatečně vzdělaní a mají životní zkušenosti? „Když je v zemi nevěrnost, bývá v ní mnoho velmožů, ale člověk rozumný a znalý udrží řád.“ (Př 28,2 ČEP)

Nenávidí zištnost? Jde jim skutečně o službu lidem, nebo jsou plní sobecké touhy po moci a bohatství? „Řvoucí lev a sápající se medvěd je svévolný vladař nad nuzným lidem. Vévoda bez rozumu znamená mnoho útisku. Kdo nenávidí zištnost, bude dlouho živ.“ (Př 28,15-16 ČEP)

Dodržují zákony a neoddělují od sebe spravedlnost a právo? „Král upevňuje zemi právem.“ (Př 29,4) Zde nacházíme třetí rys upevňující vládu: právo. Na mnoha místech Písma je spravedlnost a právo nerozděleně vedle sebe. V Žalmu 94 je popsán stav společnosti, ve které je oddělen soud od spravedlnosti nebo jinými slovy, právo a spravedlnost jsou rozdělené. Hospodin zaslibuje, že „soud se vrátí k spravedlnosti“(94,15). Rozdělení práva a spravedlnosti se děje v dnešní době, kdy někteří lidé jednají nespravedlivě a nemorálně, a přitom si zaplatí právníky, kteří je z toho vysekají. Záludně jednají (dnes se říká, že mají „pragmatické myšlení“) a využívají k tomu různé skuliny zákonů. Takovým způsobem politik jednat nesmí, i pro něj platí nejen litera zákona, ale i spravedlivý obsah. Spravedlnost a právo společně je klíčovým atributem dobrého politika.

Jsou pravdiví a pravdomluvní za jakýchkoli okolností, nebo lžou a relativizují pravdu?„Jestliže král soudí nuzné podle pravdy, jeho trůn bude upevněn provždy.“ (Př 29,14 ČEP) Jestliže nerozlišují lidi podle postavení, vlivu, bohatství a pravdivě je rozsuzují, mají dobré předpoklady být dobrou autoritou. Čtvrtý rys, který podle Písma upevňuje vládu, je pravda. Je to, jako kdyby politik v moci postavený seděl na trůnu a ten měl čtyři pevné nohy: spravedlnost, milosrdenství, právo a pravdu. Když nějaká z těchto vlastností chybí, jeho vláda se kymácí. Tyto čtyři nohy jsou též základem Božího trůnu (viz Ž 89,15).

Zvažte výše uvedené otázky a výroky Písma a volte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Dokonalé kandidáty nenajdete, ale věřím, že slušné a charakterní byste najít mohli. Bůh nám zaslibuje: „Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem.“ (2Pa 7,14 B21) Ať je vám i nám Bůh milostiv a požehná naše země.

Tomáš Korčák, 2023