BABIŠ, NEBO PAVEL aneb jak vybírat prezidenta?

Je před námi volba nového prezidenta. Co potřebuje naše rozdělená společnost? Koho máme volit? Podle čeho se máme rozhodovat? Existují nějaká kritéria?

Nejprve si musíme připomenout základní pravdu Písma týkající se národů: Boj se Hospodina, celá země! Třeste se před ním, všichni obyvatelé světa! Vždyť on řekl a stalo se. On přikázal a uskutečnilo se. Hospodin ruší rady národů, maří lidské plány. Rada Hospodinova obstojí navěky, plány jeho srdce z pokolení do pokolení. Blahoslavený je národ, jehož Bohem je Hospodin; lid, který si vyvolil za dědictví. (Ž 33,8-12)

Potřebujeme Boží bázeň, což znamená respekt a úctu k Hospodinu. Místo rozkladné kritiky vlády potřebujeme budující vděčnost. Potřebujeme rozeznání pravdy a lži, informací a dezinformací, charakteru a podlosti. Potřebujeme respekt k autoritám, vycházející z přímluvy a žehnání. Pak se může naplňovat další slovo Písma: Královo srdce je v Hospodinově ruce jako proudy vody, nakloní ho, kamkoli se mu zalíbí. (Př 21,1)

Prezident, vláda a parlamenty mohou být nástrojem požehnání, nebo soudu. Žehnající modlitba křesťanů je proto zásadní, neboť požehnáním přímých se město pozvedá, ale ústy ničemů se boří (Př 11,11). To, co platí pro jednotlivá města, jistě platí také pro celé národy. Žehnání jistě neznamená vykřikování nadávek, destruktivní kritiky a pomluv proti vládě. Žehnání znamená DOBRO-řečení a vychází z přímluvných modliteb.

Pojďme se podívat na to, co Písmo říká o požadavcích na krále či panovníka, což můžeme dnes směle vztáhnout na prezidenta a ostatní politiky. Myslím, že to pro nás může být i určitý test. Budu vycházet převážně z knihy Přísloví krále Šalomouna. Formuloval jsem deset otázek na posouzení kandidátů, které z těchto veršů vycházejí:

Je moudrý a spravedlivý? Zosobněná Moudrost říká: Skrze mnekralují králové a vydávají spravedlivá nařízení vládci, skrze mne velí velitelé a všichni urození soudí spravedlivě. (Př 8,15-16 ČEP)

Je rozvážný, umí spolupracovat s druhými, naslouchá, má dobré rádce? Šalomoun říká: Pro nerozvážné vedení padá lid, kdežto v množství rádců je záchrana. (Př 11,14 ČEP) Zvláště v dnešní komplikované době nemůže nikdo být odborníkem na každou oblast. Výběr dobrých rádců je zásadní. Pokud jsou okolo panovníka ničemové, jeho působení dobré nebude. Odstraní-li se ze stříbra struska, výrobek se zlatníkovi povede; odstraní-li se svévolník z blízkosti krále, jeho trůn bude upevněn spravedlností. (Př 25,4-5 ČEP)

Hnusí se mu svévolné jednání, je obklopen spravedlivými a přímými lidmi, nebo pochlebovači? Králům se hnusí svévolně jednat, vždyť spravedlnost upevňuje trůn. Králové mají zalíbení ve spravedlivých rtech, a toho, kdo mluví přímo, milují. (Př 16,12-13 ČEP) Panuje-li svévolník, lid vzdychá. (Př 29,2 ČEP) Zde je první vlastnost, která upevňuje vládu: spravedlnost.

Je milosrdný, věrný a spolehlivý? Milosrdenství a věrnost chrání krále, milosrdenstvím podepře svůj trůn. (Př 20,28 ČEP) Také by se dalo říci, že láska a pravda střeží panovníka a mají být jeho klíčovou charakteristikou. Nacházíme zde druhou vlastnost, která upevňuje vládu: milosrdenství.

Je dostatečně vzdělaný a má životní zkušenosti? Když je v zemi nevěrnost, bývá v ní mnoho velmožů, ale člověk rozumný a znalý udrží řád. (Př 28,2 ČEP)

Nenávidí zištnost? Jde mu skutečně o službu lidem, nebo je plný sobecké touhy po moci a bohatství? Řvoucí lev a sápající se medvěd je svévolný vladař nad nuzným lidem. Vévoda bez rozumu znamená mnoho útisku. Kdo nenávidí zištnost, bude dlouho živ. (Př 28,15-16 ČEP)

Dodržuje zákony a neodděluje od sebe spravedlnost a právo? Král upevňuje zemi právem. (Př 29,4) Zde nacházíme třetí vlastnost upevňující vládu: právo. Na mnoha místech Písma je spravedlnost a právo nerozděleně vedle sebe. V Žalmu 94 je popsán stav společnosti, ve které je oddělen soud od spravedlnosti nebo jinými slovy, právo a spravedlnost jsou rozdělené. Hospodin zaslibuje, že soud se vrátí k spravedlnosti (94,15). Rozdělení práva a spravedlnosti se děje v dnešní době, kdy někteří lidé jednají nespravedlivě a nemorálně, a přitom si zaplatí právníky, kteří je z toho vysekají. Jednají „vyčůraně“ (dnes se říká, že mají „pragmatické myšlení“) a využívají skuliny zákonů. Takovým způsobem prezident jednat nesmí, i pro něj platí nejen litera zákona, ale i spravedlivý obsah. Spravedlnost a právo společně je klíčovým atributem dobrého panovníka.

Je pravdivý a pravdomluvný za jakýchkoli okolností, nebo lže a relativizuje pravdu? Jestliže král soudí nuzné podle pravdy, jeho trůn bude upevněn provždy. (Př 29,14 ČEP) Jestliže nerozlišuje lidi podle postavení, vlivu, bohatství a pravdivě je rozsuzuje, má dobré předpoklady být dobrou autoritou. Čtvrtá vlastnost, která upevňuje vládu, je: pravda. [1] Je to, jako kdyby panovník seděl na trůnu a ten měl čtyři pevné nohy: spravedlnost, milosrdenství, právo a pravdu. Když nějaká z těchto vlastností chybí, jeho vláda se kymácí. Tyto čtyři nohy jsou též základem Božího trůnu (viz Ž 89,15).

Další dvě otázky přímo z knihy Přísloví nevycházejí, jsou však také důležité pro naše rozhodování:

Postavil se čelem ke své temné minulosti a lituje ji, nebo ji omlouvá a mlží? Jestliže má kandidát komunistickou minulost, vzal zodpovědnost za podíl na tomto zločinném režimu, omluvil se a je vidět ovoce změny, je to v pořádku. [2] Hrozím se velkého množství dnešních pokryteckých „hrdinů“, kteří za komunismu volili komunisty (bylo to okolo 99% voličů!) a měli mnoha dalšími způsoby podíl na jejich působení. Já jsem byl jeden z nich a činil jsem z toho pokání. A je velmi důležité z toho činit pokání. Pokud nevěříte v upřímný obrat smýšlení o 180°, pak musíte mít vážný problém s apoštolem Pavlem, který napsal většinu epištol v Novém zákoně.

Věří v okultní praktiky, nechá se určovat např. horoskopy a astrologií či používá modly a fetiše pro štěstí, nebo používá zdravý selský rozum? Žijeme v bezbožném světě a žel nemáme kandidáty, kteří by byli obráceni k Bohu a chodili po jeho cestách. Avšak člověk okultně zatížený jedná někdy iracionálně mimo zdravý rozum, což je velmi nebezpečné. [3]

Zvažte výše uvedené otázky a výroky Písma a volte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Dokonalého kandidáta nenajdeme, ale myslím, že slušného a charakterního bychom najít mohli. Ať je nám Bůh milostiv a požehná naši zemi.

[1] Zde si můžete ověřit některé výroky politiků: https://demagog.cz/ [2] Omluva Petra Pavla za to, že byl součástí komunistického režimu: https://www.youtube.com/watch?v=EtbBFwOWOzc [3] Více o víře našich kandidátů: https://cnn.iprima.cz/babis-o-svem-vztahu-k-astrologii-zajima-me-horoskop-jsem-cista-urputna-pracovita-panna-198449?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu ; https://echo24.cz/a/ShXps/babisova-posedlost-astrologii-a-vestci-necemu-verit-musim-rika

Tomáš Korčák, 2023