JÁ JSEM IMMANUEL – BŮH S NÁMI

Probuzenecký kazatel a reformátor John Wesley v 18. století zásadně ovlivnil dějiny Velké Británie a skrze své následovníky i dějiny Spojených států amerických. Směle můžeme říci, že byl novozákonním apoštolem. Zemřel ve vysokém věku 88 let a těsně před svou smrtí tento velice moudrý a zbožný muž řekl: „To největší je, že Bůh je s námi!“

Asi 700 let před narozením Krista Izajáš prorokoval: Proto vám Panovník dá znamení sám: Hle, dívka otěhotní, porodí syna a dá mu jméno Immanuel. (Iz 7,14) To se také zcela naplnilo v Kristu, o jehož narození čteme:

S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi. Dříve než se sešli, zjistilo se, že je těhotná z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, ale nechtěl ji vystavit hanbě; rozhodl se propustit ji tajně. Když to rozvážil, hle, Pánův anděl se mu ukázal ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou ženu; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ To všechno se událo, aby se naplnilo, co bylo řečeno od Pána skrze proroka: ‚Hle, ta panna otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Immanuel‘, což v překladu znamená: ‚Bůh s námi.‘ Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu nařídil Pánův anděl, a přijal svou ženu. Ale nepoznal ji, dokud neporodila svého prvorozeného syna. A dal mu jméno Ježíš. (Mt 1,18-25)

Ježíš má mnoho jmen, které zjevují jeho vlastnosti a charakter. Samotné jméno Ježíš znamená „Hospodin vysvobozuje či zachraňuje“. Další jméno, které dostal při narození, bylo Immanuel, což v hebrejštině znamená „Bůh s námi“. Skrze Ježíšovu oběť na kříži totiž máme volný přístup k Bohu, kterého můžeme poznávat jako svého nebeského Otce. Když se odvrátíme od svých hříchů a obrátíme k Bohu, můžeme chodit v Boží přítomnosti. Skrze Krista je Bůh s námi!

Být v Boží přítomnosti znamená být před Boží tváří či obličejem. Boží přítomnost je přítomnost Boha, který nám v duchu zjevuje svoji tvář při komunikaci. Není to pocit, ale vědomí přítomnosti živého Boha, na kterou nějakým způsobem reaguji, ať již je to uctívání, naslouchání, modlitba, vyznávání lásky, pokání atd. Není to v oblasti duše (pocitů, rozumu), ale v oblasti ducha. Je to důvěrné společenství s milujícím Pánem. To pak může (ale nemusí) mít vliv i na naši duši.

Boží přítomnost není nějaká abstraktní odosobněná atmosféra. Boží přítomnost není vázaná na naše pocity, ani na vnější způsob chval (ozvučení, počet a kvalita nástrojů), ani na speciální místo. Uctívání v duchu a v pravdě není založeno na místě ani určeno nějakým místem (viz J 4,19-24). Jestli chválím Boha celým srdcem, vůbec nezáleží na chválící skupině. To je záležitost jen a jen mého srdce. Boží přítomnost je vztah s Bohem v přítomnosti, který nás proměňuje do Kristovy podoby.

Skrze Davida jsme vyzýváni: Hledejte Hospodina a jeho sílu! Ustavičně vyhledávejte jeho tvář! (Ž 105,4) To je možné jedině skrze Krista, který má jméno Immanuel – Bůh s námi.

Můžeme růst v důvěrném poznávání Boha, anebo můžeme mít pouze provozní známost Boha. Je to podobné jako s manželem či manželkou. Se svým partnerem můžeš hovořit pouze o provozu domácnosti, o práci, dětech… Anebo můžeš sdílet i svá tajemství, touhy, sny… Manželé mohou být jen vedle sebe, anebo mohou být propojeni v jedno srdce.

Jak však rozvíjet důvěrný vztah srdce? Někdo moc mluví a potřebuje se naučit naslouchat. Jiný zas stále mlčí a potřebuje se otevřít. Zdravá zamilovanost, která je možná i po mnoha letech manželství, je možná jedině skrze milost, pokoru, pokání a odpouštění. Jinak máme jen zahořklou, sebelítostivou provozní komunikaci.

To, co je na lidské rovině, je také na rovině vztahu s Bohem. Velmi pěkně je to popsáno v Přísloví 3,32. Předložím vám několik možných překladů tohoto verše:

  • S přímými důvěrně hovoří. (ČSP)
  • S přímými však je v důvěrném obecenství. (ČEP)
  • Z přímých lidí si dělá důvěrné přátele. (JB)
  • S upřímnými však sdílí svá tajemství. (B21)

Zakoušení Boží přítomnosti souvisí s důvěrným vztahem lásky, kdy sdílíme navzájem svá tajemství. Není to jen o provozu: „Pane požehnej toto jídlo…“ „Dej mi…“ Milujeme Pána, vydáváme se mu a žijeme pro něho. On je naším životem. Jsme v něm a on je v nás. Chceme s ním být zcela sjednoceni a proměněni do jeho podoby.

Poslední výrok vzkříšeného Ježíše k učedníkům před svým nanebevzetím byl: A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. (Mt 28,20) Začátek i závěr Ježíšova pozemského života je lemován zaslíbením o Boží přítomnosti v Kristu. A všimněte si, že tento poslední výrok začíná slůvkem „hle“. Pak Kristus odejde v tělesné podobě a po deseti dnech o Letnicích vyleje zaslíbeného Ducha svatého. „Hle“ znamená „hleďte“. Avšak poté zmizí přirozenému zraku. Jeho přítomnost můžeme vidět duchovním zrakem skrze víru. A to každý den po dobu trvání tohoto viditelného světa. To je úžasné!

V knize Přísloví je (mimo jiné) jeden velmi hluboký verš: Ten, kdo je schopen rozumět, má moudrost přímo před sebou, ale oči hlupáků jsou upřeny do končin země. (Př 17,24) Rozumný člověk vidí, že moudrost stojí přímo před ním. Je to osoba, je to Bůh, který je s ním, a dokonce skrze Krista v něm. Připomíná si ho, komunikuje s ním a důvěřuje mu.

Hlupák však hledá moudrost či radu po celém světě. Obvolává desítky lidí, ale u Boha, který stojí před ním, moudrost nehledá, a proto ji ani nenajde. Myslí si, že jinde, na vzdálených místech je řešení nebo že tam by mu bylo lépe. Oči hlupáka těkají po končinách země (ČEP). Je rozptýlen ve svém myšlení. Jeho myšlenky se toulají a těkají po dalekých místech a utíkají od řešení, které je mu tak blízko – v osobě Ježíše Immanuela.

Věřím, že nám náš Pán říká: „Já jsem Immanuel. Jsem s tebou, když vstáváš i když uléháš. Jsem s tebou, když spíš i když se v noci probudíš. Jsem s tebou hned z rána a chci k tobě mluvit a zjevit ti své srdce. Jsem s tebou, když jdeš do práce, jedeš v autobuse, komunikuješ s kolegy či spolužáky. Jsem s tebou, když se učíš i když jsi zkoušen. Jsem s tebou, když řešíš složité úkoly i když vykonáváš těžkou manuální práci.

Jsem s tebou, když si nevíš rady. Požádej mne však o pomoc! Jsem s tebou, když se rozhoduješ, jakou cestou se vydat nebo co máš volit. Jsem však s tebou, i když si rady víš. I v těchto situacích mne potřebuješ. Hledej mne také všude tam, kde jsi si sám sebou jistý. Jsem s tebou, když vychováváš svoje děti. Jsem s tebou i ve tvém vztahu s tvým partnerem. Hledej mne však! Jsem s tebou ve všech tvých vztazích.

Jsem s tebou také ve všech tvých pochybnostech, zápasech a slabostech. Jen mi důvěřuj. Poznávej a hleď na moji velikost. Jsem s tebou a chci tě naučit mi důvěřovat. Mám řešení pro každou situaci. Jsem s tebou, abych ti pomohl a ukáznil tě. Poddej se mi. Já jsem s tebou, abych ti pomohl ve tvém sebeovládání. Jsem s tebou v každé oblasti tvého života. Jsem s tebou v každé situaci. Jsem s tebou v každé strasti i radosti. Jsem s tebou, a jsem dokonce i v tobě. Já jsem tvým životem. Hle, já jsem s tebou po všechny dny až do skonání tohoto věku. Já jsem Immanuel.“

Tomáš Korčák, 2023