MILUJI HOSPODINA, KTERÝ SLYŠÍ

Láska k Bohu vychází z našeho poznání Božího vztahu k nám. Žalmista vyznává: Miluji Hospodina, vždyť slyší můj hlas, mé úpěnlivé prosby, naklonil ke mně ucho. Po všechny své dny k němu budu volat. (Ž 116,1-2) Miluji Hospodina, vždyť on první miloval a miluje mne. Jsme stvořeni k láskyplnému vztahu se svým Stvořitelem. Byla nám dána svobodná vůle, aby náš vztah k Bohu byl dobrovolný. Láska totiž v sobě obsahuje ochotného a dobrovolného ducha. Z Boží milosti poznáváme jeho lásku, jejíž vrcholné vyjádření je v Kristově oběti za nás na kříži. On se za nás cele vydal, proto se mu celým srdcem ve všem odevzdáváme.

Pro žalmistu je přemáhajícím poznáním Boží přízeň, která se projevuje v naslouchání. Bůh naslouchá, slyší a vyslýchá naše modlitby. Má upřímný zájem o to, co prožíváme. Proto mu můžeme zcela vylévat svoje srdce. Věnuje nám soustředěnou pozornost a stejně tak to očekává i od nás.

Na jiném místě Hospodin toto naslouchání a soustředěnou pozornost svému lidu zaslibuje: Já ho budu vyslýchat a budu mu věnovat pozornost; já jsem jako zelený cypřiš, tvé ovoce se najde ze mne. (Oz 14,9 PSP) Hejčl toto místo překládá: já budu sluchem i zrakem jej provázet To je úžasná skutečnost, které potřebujeme jednoduše jako děti věřit. Můj nebeský Otec mi naslouchá a věnuje pozornost. Svým sluchem i zrakem mne každého dne provází. Tato jednoduchá důvěra uvolňuje v našich životech lásku k Bohu a má vliv na naše každodenní zkušenosti.

Bůh odpovídá na naše prosby. Někdy odpoví, ještě než dopovíme svoji žádost, ale někdy jde o dlouhodobý zápas. Úpěnlivé prosby jsou žádosti našeho srdce, kdy vnitřně „úpíme“ a voláme o milost. Je to pokorná modlitba plné závislosti na Bohu. Je zde však klíčová vytrvalá důvěra – Bůh mne slyší a vyslyší, a to pro své jméno a pro svoji věrnost.

Naslouchání a soustředěná pozornost je velmi důležitá pro každého člověka, zvláště však pro toho, kdo má soustředěnou pozornost jako svůj hlavní jazyk lásky. I kdyby lidé okolo nás nám nenaslouchali a nezajímalo je, co prožíváme, můžeme mít tuto naši vnitřní potřebu dokonale naplněnou u našeho Pána.

Jak jsem již zmínil, vztah je vzájemný a Bůh od nás očekává to, co nám sám poskytuje. Očekává od nás, že se uprostřed ohromného množství rozptýlení tohoto světa naučíme Bohu naslouchat a na něho soustředit. V tom je náš život, protože On je zdrojem života.

Jan Zeman úvodní verš žalmu překládá: Miluji, vždyť Hospodin slyší můj hlas, mé lkání. Jinými slovy: Bůh nás chce uschopnit milovat jako odpověď na naše modlitby. Jednou z našich hlavních modliteb by mělo být, aby nás Bůh, který je láska (1J 4,8.16), proměnil do své podoby. Miluji, protože mne Bůh vyslyšel. Odpouštím pak, a dokonce i žehnám svým nepřátelům. V lásce a odpuštění se stávám skutečně svobodným.

Tak se modlil i apoštol Pavel: Kéž Pán uvede vaše srdce do Boží lásky a do Kristovy trpělivosti. (2Te 3,5) Naše srdce má být nasměrováno na cíl, kterým je Boží láska a Kristova trpělivost. Pane, uváděj mne do své lásky. Směruj moje srdce na to, co je podstatné. Tvoje láska a tvoje trpělivost ať mne vedou.

Jednou jsem byl velmi skleslý ohledně jednoho velmi problematického člověka, se kterým jsem měl co do činění. Chodil jsem po lese a úpěl ke svému Bohu. Po nějaké době jsem vnímal jemný hlas ve svém srdci, který mi říkal: Já jsem v tobě se vší svojí trpělivostí. Měl jsem odpověď a chválil Boha. Já to sám nezvládnu, ale Kristus je ve mně se vší svojí trpělivostí. Také jsem již neměl naprosto žádný důvod se litovat.

Na otázku, které přikázání je první ze všech, Ježíš odpověděl: První je: ‚Slyš, Izraeli, Pán, náš Bůh, Pán jediný jest‘ a ‚budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly‘. Druhé je toto: ‚Budeš milovat svého bližního jako sebe samého.‘ Není jiné přikázání větší než tato. (Mk 12,29-31) Největší Boží přikázání je dvojpřikázání lásky: Miluj Boha a miluj svoje bližní. V tom je obsaženo všechno. Všimněte si, že začíná slovem „slyš“. Naše naslouchání a důvěra v Boha, který nám naslouchá, nás uschopňuje toto první a největší přikázání naplnit. Miluji Hospodina a své bližní!

Tomáš Korčák, 2022