ZŮSTÁVEJ V UČENÍ PÍSMA (Slovo především pro mladé 2)

Když jsem uvěřil v Ježíše Krista, začal jsem každý den číst Bibli. Dělám to již téměř čtyřicet let a je to pro mne úžasný zdroj povzbuzení, moudrosti a vedení. Jako neobrácený mládenec jsem ráno nechtěl vylézat z postele. Když jsem však přijal Krista jako Pána, dal jsem si budík o půl hodiny dříve a četl Bibli a modlil se. Pro moji matku byl tento rozdíl tak přesvědčivý, že věděla, že se se mnou skutečně něco stalo.

Apoštol Pavel si vybral za svého učedníka Timotea, kterému později (když sloužil již sám) napsal: Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi byl plně přesvědčen, věda, od koho ses to naučil; od dětství přece znáš svatá Písma, jež ti mohou dát moudrost k záchraně skrze víru, která je v Kristu Ježíši. Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. (2Tm 3,14-17)

Timoteus měl nevěřícího otce, avšak matka a babička byly Židovky, které poznaly Krista. Od dětství vedly Timotea, aby četl Písma a poznával Boha. Daly mu svým příkladem dobrý směr, avšak navázat vztah s Bohem musel již Timoteus sám. Pavel to popisuje takto: Připomenul jsem si tu upřímnou víru, která je v tobě; ta nejprve přebývala v tvé babičce Loidě a v tvé matce Eunice a jsem přesvědčen, že přebývá i v tobě. (2Tm 1,5)

Ať máš věřící, nebo nevěřící rodiče, nalézt a rozvíjet důvěrný vztah s milujícím Bohem musí každý sám za sebe. Touha a žízeň musí vyjít z tebe samotného a velmi úzce to souvisí s tvým vztahem k Bibli, ve které je zaznamenáno Boží slovo. Víra na základě Božích výroků nám dává záchranu od věčného zahynutí a přivádí nás k poznání Pána. Veškeré Písmo – celá Bible je „vdechnutá“ Bohem, což znamená, že 66 knih Bible napsalo asi 40 autorů, které vedl a inspiroval Duch svatý. Je úžasné vidět, jak se tyto knihy napsané v rozmezí přibližně 2 000 let navzájem doplňují a vykládají.

Pavel Timoteovi napsal, že veškeré Písmo, nejen námi vybrané oblíbené oddíly, nás důkladně vyučí, promění a vyzbrojí. Skrze rozjímání, víru a poslušnost Božího slova budeme postupně proměněni do Kristova charakteru a naplníme naše poslání na tomto světě. Boží slovo nám také dává schopnost rozlišovat pravdu od lži, blud od zdravého učení a podstatné od zbytečného, což zvláště v současné době velice potřebujeme.

Na jiném místě apoštol Pavel píše: Slovo Kristovo ať ve vás bohatě přebývá. (Ko 3,16) Tato výzva logicky předpokládá, že v nás může Pánovo slovo přebývat chudě či skrovně. Pak v nás ale mnoho nevypůsobí. Hojně vkládejme do svého srdce Boží slovo, jak i vyzývá a zaslibuje Kristus: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. (J 8,31-32) Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám. (J 15,7)

Čti Bibli, rozjímej nad Božím slovem s modlitbou, aby k tobě mluvil sám autor – Duch svatý. Jiná možnost překladu Pavlovy výzvy je: Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. (ČEP) Boží slovo je skutečně nepřekonatelné, velice bohaté v moudrosti a poznání. Vždyť také vychází z nitra našeho úžasného Boha. Jaký máme vztah k Božímu slovu, takový i máme vztah přímo k Ježíši Kristu, protože on je Slovem, které se stalo tělem, a jedním z jeho mnoha jmen je Slovo Boží (viz J 1,14; Zj 19,13).

Žijeme v době a kultuře, kdy se na nás neustále valí ohromné množství informací. Dobré myšlenky jsou servírovány vedle nadměrného množství banalit a hloupostí, nemluvě o informacích vyloženě zlých. Člověk je tím tak zatížen, že na hlubší přemýšlení nemá čas nebo se mu již vůbec myslet nechce. Místo přemýšlení pasivně konzumuje informace. Avšak moudrost není znalost informací. Potřebujeme věci promýšlet, rozsuzovat a dávat do souvislostí. Na sociálních sítích si přečtu ohromné množství informací, avšak co z toho je podstatné pro můj život? Kdyby se sečetlo množství přečtených titulků na sociálních sítích a internetu, za měsíc by to vydalo svým rozsahem minimálně jednu dobrou knihu (ale pravděpodobně více).

Rozptylující hromadění informací bez roztřiďování a vyhodnocování nás odvádí od soustředění na to, co je důležité, podstatné a nezbytné. Hloubka se vyměňuje za mělkost. Lidé přestávají číst knihy a pasivně se nechávají zahlcovat bezcennými informacemi. Povrchní zábava bez hlubších myšlenek nesmí nahradit studium, rozvažování a hloubání. Pravda se nesmí utopit v moři bezvýznamnosti.

A právě každodenní promýšlení Božího slova nás vede do hlubin moudrosti. Čti Písmo postupně a systematicky. Modli se při tom a přemýšlej, co ti tím chce Bůh říci. Své objevy si můžeš napsat do svého deníku. Zastav se v tichosti bez vlivu médií, spěchu a mimo dav lidí. Co ti Bůh říká? Nenech si zničit život záplavou informací. Určuj směr svého života promýšlením Písma. To je také naším duchovním dědictvím, kdy jsme v minulosti byli národem písmáků – obyčejných lidí, kteří četli, milovali a žili Boží slovo. Přidáš se k nim?

Tomáš Korčák, 2022