BUDEŠ-LI HLEDAT BOHA, DÁ SE TI NALÉZT (Slovo především pro mladé 1)

Král David se před svou smrtí snažil předat svému synu Šalomounovi to nejdůležitější poznání svého života: A ty, můj synu Šalomoune, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a ochotnou duší, neboť Hospodin zkoumá každé srdce a zná každé zaměření myšlenek. Budeš-li jej hledat, dá se ti nalézt… (1Pa 28,9) Poznávat Boha je pro náš život naprosto klíčové. Bůh je živý a odpovídá. Je to dobrý a milosrdný Bůh, který sám touží po tom, aby se nám dal poznat. Čeká však na náš zájem, naši žízeň, kterou vyjadřujeme, že nám o to skutečně jde. Proto je tak důležité celé naše srdce. Jenom srdcem se můžeme Boha dotknout skrze víru. Tento dotyk je však skutečný, není to jen nějaký přelud, sugesce nebo pouhý pocit.

Když jsem dospíval, začal jsem hledat smysl života. Proč jsem tady? Ve škole mne učili, že jsem se vyvinul skrze miliardy let a že smrtí vše skončí. Avšak jestli můj život skončí smrtí, jaký to vše má smysl? Měl jsem mnoho zálib, avšak nic nenaplňovalo mou duši. V knihovně rodičů jsem nalezl starou Bibli kralickou, avšak ničemu z ní jsem nerozuměl. Moje babička mi o Bohu vyprávěla, dokonce i něco z Bible četla, nejsou to ale jen staré povídačky a pověry?

Budeš-li jej hledat, dá se ti nalézt! Je to zde řečeno s naprostou jistotou. Podobně to říká i prorok Jeremjáš: Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně modlit, vyslyším vás. Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je Hospodinův výrok. (Jr 29,11-14) A zase je zde důraz na celé naše srdce. Bůh má s námi dobré úmysly, dává našemu životu smysl. On nás stvořil, abychom žili s ním a pro něho. Chce nám dát naději a vést nás svojí cestou. V něm máme budoucnost, kterou ani fyzická smrt neukončí.

Začal jsem hledat. Musí být něco více než jen to, co vidí moje přirozené oči v tomto světě. Musí existovat nějaký smysl, který jde až za hrob a který naplňuje celý život a je nezávislý na okolnostech i věku. Modlil jsem se: „Bože, jestli jsi, dej se mi poznat!“ Pak mne kamarád pozval na setkání křesťanské mládeže, kde jsem dostal Bibli v novém, srozumitelném překladu a kde jsem viděl mladé lidi, kteří žijí s Bohem. Vyprávěli, co s Bohem prožívají a bylo to naprosto praktické, věrohodné a každodenní.

Ježíš sám řekl: Žádejte, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. (Mt 7,7-8) Přesně to jsem dělal – žádal ho, aby se mi dal poznat, s touhou ho hledal a tloukl na dveře jeho neviditelného Království. Máme v tom být vytrvalí, dokud Bůh neodpoví. Po nějaké době jsem řekl: „Ježíši, odpusť mi moje hříchy a nepravosti. Věřím, že jsi za mne a místo mne zemřel na kříži. Věřím, že jsi vstal z mrtvých. Buď Pánem mého života!“

I když jsem nic necítil, v dalších dnech se něco zásadního v mém životě změnilo. Věděl jsem, že Bůh je se mnou a že mne přijal a vše mi odpustil. Začal jsem s ním počítat. Do mého života vstoupil nový rozměr víry. Jak i apoštol píše: Bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. (He 11,6) Hledal jsem ho a dal se mi nalézt! Je neviditelný, a přitom tak skutečný! Zakouším ho ve svém srdci, proto chce celé srdce.

Poté jsem jasně uviděl, že jestli chci, aby můj život přinesl co největší ovoce, musím ho celý dát svému nebeskému Otci. On má se mnou ty nejlepší úmysly a jeho vůle je pro mne dokonalá. Chci hledat jeho plán pro svůj život, protože ani já sám bych něco tak dobrého pro sebe nevymyslel. Odevzdal jsem se do Boží vůle. Všechna naše rozhodnutí jsou v našem životě prověřena různými zkouškami, aby se ukázalo, jestli to skutečně chceme celým srdcem.

Rodiče mohou své děti správně nasměrovat, jako to učinil král David s Šalomounem, avšak hledat Boha celým srdcem, dokud ho nenaleznu, musí každý sám za sebe. Poznat Boha a po celý život růst v jeho poznání je něčím naprosto naplňujícím, co jde až za náš pozemský život. Je to skutečné, je to naplňující, je to sám život, jak i řekl Ježíš: A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. (J 17,3) Je to veliká milost a dar, že jsem mohl poznat živého Boha ve svých šestnácti letech. Bylo to nejdůležitější rozhodnutí mého života. Skoro čtyřicet let poznávání Boha mne naplňuje čím dál tím více úžasem. Bůh je úžasný!

Na počátku jsem především poznával, jak Bůh miluje mne, dnes čím dál tím více poznávám, že miluji jeho. On sám to ve mně působí, jako to vypůsobil i v Davidovi, který vyznával: Vroucně tě miluji, Hospodine, moje sílo. (Ž 18,2)

Tomáš Korčák, 2022