MNĚ PŘIPADL TENTO ÚKOL: USTANOVENÍ TVÁ ZACHOVÁVAT. (Ž 119,56 ČEP)

Rozjímání nad 119. žalmem pro jednotlivce i skupinky

Rozvažuj, čiň a uváděj ve známost druhým Boží slovo

Podle židovské tradice byl autorem 119. žalmu Ezdráš, který je nazván jako znalec zákona Boha nebes (viz Ezd 7,12.21). Byl knězem v době návratu Izraelců z babylonského zajetí. Čteme o něm: Ezdráš zaměřil své srdce na to, aby zkoumal Hospodinův zákon a plnil jej a aby učil v Izraeli ustanovení a nařízení. (Ezd 7,10) Ezdráš miloval Boží slovo, což se projevilo třemi způsoby:

 • zkoumal Boží slovo s otevřeným srdcem,
 • jednal podle Božího slova,
 • předával Boží slovo druhým.

Celý Žalm 119 je o vztahu k Písmu. Ať již byl Ezdráš autorem, nebo ne, musel ho sepsat člověk, který miloval Písma stejně jako Ezdráš.

Žalm je rozdělen do 22 oddílů podle hebrejské abecedy. V celém žalmu můžeme nalézt tři hlavní výrazy či postoje žalmisty (můžeš si je vypsat, nebo různými barvami označit):

 • modlí se k Bohu,
 • činí rozhodnutí,
 • vyznává Boží pravdy.

Při rozjímání nad tímto žalmem si podtrhni, co tě oslovuje. Vlož si pak tato slova do svého srdce, do svých úst a do svého osobního vztahu s Bohem. Při pohledu na Ezdráše si odpověz na následující otázky:

 • Proč je klíčové tvé srdce ve vztahu k Božímu slovu?
 • Čím je pro tebe Boží slovo?

Pokud tento žalm čteme pozorně a opakovaně, začnou se nám zjevovat určitá témata, která tímto nejdelším žalmem procházejí. My se zde podíváme na sedm témat, při kterých pročteme celý žalm.

1. Boží slovo tě ochrání od hříchu

Rozjímej nad verši: 1-24 (Álef – Bét – Gimel)

Jak si chlapec udrží svou stezku čistou? Tím, že bude zachovávat tvé slovo. Hledám tě celým svým srdcem, nenech mě zbloudit od svých příkazů. Tvou řeč uchovávám v srdci, abych proti tobě nehřešil. (9–11)

 • Jak můžeš prakticky používat Boží slovo k vítězství nad hříchem ve svém životě?

2. Měj touhu po poznání cesty Božího slova a rozhodnost srdce důsledně po ní kráčet

Rozjímej nad verši: 25–48 (Dálet – Hé – Vav)

Vyuč mě, Hospodine, cestě svých ustanovení a já je budu důsledně střežit. Dej mi porozumět, budu střežit tvůj zákon a jej zachovávat celým srdcem. Veď mě stezkou svých příkazů, neboť jsem si ji oblíbil. (33–35 / srovnej též: 60 + 112)

 • Kde a jak zjistíš, jaká je Boží cesta pro tvůj život?
 • Jsi rozhodnutý poznanou Boží vůli pro svůj život důsledně činit?

3. Okoušej Boží milosrdenství a dobrotu skrze poznání Božího slova

Rozjímej nad verši: 49–72 (Zajin – Chet – Tet)

Hospodine, země je plná tvého milosrdenství; vyuč mě svým ustanovením! Hospodine, podle svého slova jsi prokázal svému otroku dobro. Nauč mě rozvážnosti a poznání, vždyť já tvým příkazům věřím. Dokud jsem nebyl pokořen, bloudil jsem; teď však zachovávám tvé slovo. Jsi dobrý a prokazuješ dobro; vyuč mě svým ustanovením. (64–68)

 • Jakým způsobem můžeš poznávat a okoušet dobrého Boha?

4. Útěcha a potěšení přichází skrze rozvažování Božího slova

Rozjímej nad verši: 73–96 (Jod – Kaf – Lámed)

Kéž je mi tvé milosrdenství útěchou, jak jsi svému otroku zaslíbil. Kéž na mě přijde tvé slitování, abych mohl žít, neboť tvůj zákon je mým potěšením. (76–77)

 • Uveď konkrétní příklad z tvého života, jak jsi byl potěšen Božím slovem?

5. Každý den projevuj svoji lásku k Božímu slovu časem stráveným rozvažováním nad Božími výroky

Rozjímej nad verši: 97–120 (Mém – Nún – Sámek)

Jak jsem si zamiloval tvůj zákon! Celý den o něm rozjímám. Jak příjemné jsou mému patru tvé řeči, mým ústům jsou sladší než med. (97 + 103 / srovnej též: 18)

 • Jaký máš plán a způsob studia Písma?
 • Je Boží slovo i ve tvých ústech? (Vyslovované Boží výroky se pro tebe stanou sladšími než med!)

6. Tvé kroky budou pevné a jisté ve světle Božího slova

Rozjímej nad verši: 121–144 (Ajin – Pé – Cáde)

Otevření tvých slov osvěcuje (ČEP: kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo), dává porozumět prostoduchým. Otvírám ústa a jsem plný dychtivosti, jak toužím po tvých příkazech. Pohleď na mě a smiluj se nade mnou, jak je tvým zvykem vůči těm, kdo milují tvé jméno. Mé kroky upevni svými výroky, aby mě neovládla žádná nepravost. (130–133 / srovnej též: 105)

 • Uveď konkrétní příklad ze svého života, jak Boží slovo osvítilo tvé cesty, myšlenky a postoje srdce.
 • Víš, co to znamená chodit v jistotě víry a vedení Duchem svatým?

7. Při protivenstvích a pomluvách hleď na Boží slovo

Rozjímej nad verši: 145–176 (Kóf – Réš – Šín – Táv)

Mnoho je mých pronásledovatelů a protivníků, neodvracím se však od tvých svědectví. Knížata mě bezdůvodně pronásledují; mé srdce se třese před tvým slovem. Jásám nad tvým slovem jako ten, kdo nalezl velikou kořist. (157 + 161–162 / srovnej též: 51 + 69)

 • Jak jsi doposud reagoval na protivenství (pomluvy, nepřátelství, osočování, posměch…), a jak budeš reagovat nyní?
 • Žalmista hleděl na Slovo před soužením, v soužení i po vyjití ze soužení. Proto nikdy v soužení nezůstal, ale Bůh mu vždy na pomoc podal svoji ruku (173).

Tomáš Korčák, 2004, 2022