JAK ČÍST BIBLI, ABYCHOM Z TOHO MĚLI CO NEJVĚTŠÍ PROSPĚCH

Studuj Bibli denně

Každý den si vyhraď určitý čas na čtení Božího slova, čím dříve, tím lépe (viz Sk 17,11). Při modlitbě hovoříme k Bohu. Při studiu Bible Bůh hovoří k nám. Měli bychom Pánu umožnit, aby nám toho pověděl co nejvíce.

Studuj Bibli systematicky

Povrchní, namátková četba Bible bývá často jen promarněním času. Tentýž čas věnovaný systematickému studiu Bible přináší daleko lepší výsledky. Měj své vyhrazené místo ke studiu Bible a měj také jasný studijní plán.

Pro mladého křesťana je nejvýhodnější, když začne své studium Bible u Janova evangelia. Když sis ho již pročetl, pak čti znovu, až ho přečteš pětkrát. Pak si přečti pětkrát Lukášovo evangelium tím samým způsobem. Poté si přečti pětkrát Skutky apoštolské, pětkrát 1. Janovu epištolu, pak pětkrát Římanům a pětkrát Efeským. Až toto budeš mít za sebou, budeš schopen zahájit důkladnější biblické studium.

Dobrým způsobem je začít od začátku Starého a Nového zákona a pozorně pročítat kapitolu za kapitolou (například přečíst dvě kapitoly z knihy Genesis a jednu kapitolu z Matoušova evangelia). U každé kapitoly si zodpověz tyto otázky:

  1. Co je hlavním námětem kapitoly? Pokus se vyjádřit její obsah jedinou větou.
  2. Na kterou biblickou pravdu je v této kapitole položen důraz? Která pravda je zde nejzřetelněji vyslovena?
  3. Které je nejdůležitější poučení z této kapitoly?
  4. Který je v ní nejvýznamnější verš? Dovedu jej zpaměti opakovat?
  5. Které jsou hlavní postavy této kapitoly?
  6. V čem tato kapitola poukazuje na Pána Ježíše? (viz L 24,27)

Čti kapitolu znovu a znovu, dokud nebudeš schopen tyto otázky zodpovědět. Prober si tímto způsobem celou Bibli.

Dalším způsobem četby Bible je studium tematické. Sleduj všechna místa, která se týkají jedné pravdy či jednoho učení (např. Duch svatý, modlitba, krev Kristova, milost, naše slova…). Vezmi si slovo a s konkordancí, resp. vyhledávačem mu jdi všude po stopách. Nebo sleduj slovo, jež se v knize častěji opakuje. Dělej si poznámky.

Jiný dobrý způsob studia Bible je zkoumání biblických postav. Důležité je, abys pozoroval celý jejich život – od kolébky až do hrobu. Jen tak nalezneš velmi důležité souvislosti (např. David, Jákob…).

Studuj Bibli souhrnně

Mnozí čtenáři Bible se dopouštějí velké chyby, jestliže z Bible čtou jen určité oblíbené části. Tímto způsobem nezískají ucelené biblické poznání. Nedostanou se k poznání některých velice důležitých biblických pravd. Proto je dobré pročítat celou Bibli znovu a znovu, vždy část ze Starého zákona a zase část z Nového zákona. Čti také Žalmy, které jsou vynikající školou modlitby. Velmi přínosné též je, když si můžeš přečíst určité biblické knihy souvisle, při jednom posezení. K porozumění některých veršů je často velice důležitý kontext.

Studuj Bibli pozorně

Při četbě Bible nespěchej. Někteří lidé se při čtení Bible podobají expresním vlakům. Chvátají tak rychle, že nic nevidí. Jeden chlapec okopával u sedláka brambory. Aby se dostal rychle vpřed, dělal to tak špatně, že musel večer zastrčit do země hůl, aby druhý den ráno poznal, kam až došel. Podobně je tomu, když někdo každý den příliš rychle přelítne množství kapitol. Jednou z největších chyb při čtení Bible je roztržitost a spěch. Působení Bible spočívá v pravdách, které obsahuje. Je lépe si přečíst pozorně jeden verš než proběhnout bezmyšlenkovitě několik kapitol. Někdy narazíš na verš, který tě zastaví. Zdrž se u něj a přemýšlej o něm. Poznamenej si, co tě oslovilo.

Je pozoruhodné, jak se takový biblický verš člověku otevře a vyjasní, jestliže jej čteme znovu a znovu, rozvažujíce nad každým jednotlivým slovem ve snaze pochopit jeho plný význam a smysl. Snaž se zapamatovat si z Písma to, co tě nejvíce zaujalo. Žalmista říká v Žalmu 119,11: „Tvou řeč uchovávám v srdci.“ To, co tě oslovilo, si vypiš nebo označ. Nejjednodušší způsob, jak si můžeš označit určitá místa v Bibli, je podtržení nebo svislá čára podél verše. Je možno používat různé barvy a značky podle určitých témat. Například: zaslíbení, Duch svatý, uzdravování atd. Také poznámky v Bibli jsou pomocníky paměti.

Studuj Bibli porovnáváním

Srovnávej Písmo s Písmem. Nejlepším komentářem k Bibli je Bible samotná. Kdekoli v Bibli nalezneš nějaký obtížný verš, určitě tam najdeš i odkazy, které tento verš osvětlují anebo i vysvětlují. Také je užitečné porovnávání dvou odlišných překladů. Nejvíce doporučuji Český studijní překlad Bible. Je přesný, čtivý a má dobrý systém poznámek a odkazů. Čti Bibli sám a nepromarni všechen svůj čas u komentářů a příruček. Kdyby někdo všechen svůj čas vynaložil na to, aby četl o chemickém složení chleba a mléka, brzy by přitom zemřel hladem.

Studuj Bibli s vírou

Věř, že Bible je skutečně Božím slovem (viz 1Te 2,13). Je zapotřebí, abychom si pravdy zjevené v Bibli přivlastnili a byli ochotni se jim podřídit. Na zaslíbení Písma se plně spolehni, vždyť Bůh nemůže klamat.

Aplikuj Boží slovo na svůj život

Tvoje poslušnost je nezbytná (viz Jk 1,22). Nic tolik nepomáhá k porozumění biblickým pravdám jako ochota poslouchat Boží slovo a řídit se jím (viz J 7,17). Tomu, kdo se Pánu vydá, aby ho poslouchal, otevře oči k porozumění. Každý příkaz, který v Bibli objevíme, je určen k tomu, abychom jej hned poslušně naplnili. Je pozoruhodné, jak člověk brzy ztratí chuť ke čtení Božího slova a jak snadno se stává naše mysl zatemněná, jestliže v některém bodě neposlechneme příkazu Písma a přestaneme se jím řídit. Naproti tomu nic netříbí mysl tak jako poslušnost Božího slova. Zatímco neposlušnost zatemňuje mysl, poslušnost ji osvětluje. Poslušnost pravdy, kterou jsi poznal, otvírá dveře k poznání dalších pravd. Neposlušnost jedné jediné pravdy zatemní mysl i pro všechny další pravdy.

Otvírej svou Bibli s radostným napětím a očekáváním toho, co ti tvůj dobrý Pán poví. Budeš-li předmět přečteného oddílu vztahovat na sebe, podivíš se, jak tě to bude zajímat. O tom, co tě osloví, s nadšením mluv mezi svými přáteli a známými. Velmi prospěje tvému růstu v milosti sdílení toho, co ses v soukromí dozvěděl. Vždycky však nejprve zjisti, co Bible opravdu říká, než se budeš snažit o výklad.

Studuj Bibli s modlitbou

Pán Bůh, který je autorem Bible, je ochoten skrze ni k nám mluvit, jestliže ho o to budeme prosit (viz Ž 119,18). Je velkou výsadou, že můžeme mít Ducha svatého za svého pomocníka a rádce při studiu Bible (viz J 16,13).

Využij každé volné chvíle ke studiu Bible!

Inspirován knihou D. L. Moodyho: Požitek a prospěch pro zkoumatele Bible zpracoval Tomáš Korčák, 2004