DOBRÉ VYZNÁNÍ, jež ti může pomoci, abys byl vykrmený slovy víry (viz 1Tm 4,6)

 • Věřím, že Kristus zemřel za mé hříchy, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle Písem. (1K 15,3-4)
 • Vyznávám, že Ježíše Kristus je můj Pán. Jemu patřím se vším, co jsem a mám. (Ř 10,9)
 • Spolu s Kristem jsem ukřižován a pohřben. (Ř 6,6.4)
 • Jsem mrtvý hříchu, ale živý Bohu v Kristu Ježíši, mém Pánu. (Ř 6,11)
 • Hřích nade mnou nebude panovat; vždyť nejsem pod Zákonem, ale pod milostí. (Ř 6,14)
 • Zemřel jsem Zákonu, abych přinesl ovoce Bohu. (Ř 7,4)
 • Skrze kříž Ježíše Krista je pro mne svět ukřižován a já pro svět. (Ga 6,14)
 • Spolu s Kristem jsem zemřel živlům světa (satanským mocnostem). (Ko 2,20)
 • Patřím Kristu Ježíši a své tělo jsem ukřižoval s jeho vášněmi a žádostmi. (Ga 5,24)
 • Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. (Ga 2,20)
 • Bůh mne spolu s Kristem obživil, vzkřísil a spolu posadil v Kristu Ježíši na nebesích. (Ef 2,5)
 • Jsem v Kristu. Jsem nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. (2K 5,17)
 • Zemřel jsem a můj život je ukryt s Kristem v Bohu. (Ko 3,3)
 • Jsem v bezpečí. Jsem společně s Kristem v náruči Otcově. (J 1,18)
 • Pán mne přijal. Nevyhnal mne, neodmítnul mne. (J 6,37)
 • Kristus mne přijal k slávě Boží. (Ř 15,7)
 • Nejsem u Boha trpěný, ale milovaný. (1Te 1,4)
 • Jsem syn Boží skrze víru v Kristu Ježíši. (Ga 3,26)
 • Jsem milovaný Boží syn, v němž nalezl zalíbení. (Mt 3,17)
 • Jsem Boží dílo, stvořen v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abych v nich chodil. (Ef 2,10)
 • Nepřijal jsem ducha otroctví, abych se opět bál, nýbrž přijal jsem Ducha synovství, v němž volám: Abba, Otče! Tatínku! (Ř 8,15)
 • Jsem v Kristu Ježíši, jenž se mi stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením i vykoupením. (1K 1,30)
 • Dal jsem se omýt, byl jsem posvěcen a ospravedlněn ve jménu mého Pána Ježíše Krista a v Duchu mého Boha. (1K 6,11)
 • Bůh toho, který hřích nepoznal, za mne učinil hříchem, abych se já stal Boží spravedlností v něm. (2K 5,21)
 • Chodím ve světle, jako Bůh je ve světle a krev Ježíše Krista, jeho Syna, mne očišťuje od KAŽDÉHO hříchu. (1J 1,7)
 • Bůh na mé hříchy a nepravosti už více nevzpomene. (He 10,17)
 • Krev Krista očišťuje mé svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. (He 9,14)
 • Ježíš se neustále za mne před Bohem přimlouvá. (He 7,25)
 • Bůh se již na mne nehněvá. (Ř 5,9)
 • Byl jsem ospravedlněn z víry a mám pokoj s Bohem skrze mého Pána Ježíše Krista. (Ř 5,1)
 • Byl jsem usmířen s Bohem a jsem zachráněn. (Ř 5,10)
 • Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani moci, ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření mne nebude moci odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, mém Pánu. (Ř 8,38-39)
 • Nyní tedy není ŽÁDNÉHO odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle Ducha. (Ř 8,1)
 • Věřím Bohu, a proto nebudu zahanben. (Ř 10,11)
 • Bůh mne povolal do svého království a slávy. (1Te 2,12)
 • Jsem syn světla a dne. Nepatřím noci ani tmě. (1Te 5,5)
 • Jsem smířen s Bohem skrze smrt Ježíše Krista, abych stál před ním svatý, bez poskvrny a bez úhony. (Ko 1,22)
 • Jsem jako čistá panna zasnoubena jedinému muži, Kristu. (2K 11,2)
 • Boží úmysly se mnou jsou o pokoji, nikoli o zlu; chce mi dát naději do budoucnosti. (Jr 29,11)
 • Hospodin mne miluje VĚČNÝM milováním, proto mi USTAVIČNĚ činí milosrdenství. (Jr 31,3)
 • Bůh se mnou uzavřel věčnou smlouvu, že už mi nepřestane prokazovat dobro. Do mého srdce dává bázeň přede ním, abych od něj neodstupoval. Veselí se ze mne, z celého srdce a z celé duše mi prokazuje dobro. (Jr 32,40-41)
 • Můj Bůh mne VELICE miluje! (Dt 33,3)
 • Sám Hospodin půjde přede mnou, bude se mnou, nenechá mne klesnout a neopustí mne. Nebudu se bát ani děsit. (Dt 31,8)
 • Hospodin mi žehná, jako pavézou mne obklopuje přízní. (Ž 5,13)
 • Jsem obklopen milosrdenstvím, neboť doufám v Hospodina. (Ž 32,10)
 • Patřím mezi vyvolený rod, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, abych rozhlásil mocné skutky toho, jenž mne povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. (1Pt 2,9)
 • Já jsem jako zelenající se oliva v domě Božím. Doufám v Boží milosrdenství navěky a navždy. Navěky ti budu vzdávat chválu, neboť jsi to způsobil ty. Naději jsem složil ve tvé jméno, je tak dobré ke tvým věrným. (Ž 52,10-11)
 • Neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo tě volají, jsi NEJVÝŠ milosrdný. (Ž 86,5)
 • Hospodin má ve mně zalíbení, neboť se ho bojím a čekám na jeho milosrdenství. (Ž 147,11)
 • Líbím se Hospodinu. (Bohu se ve mně zalíbilo pro Ježíše Krista.) (Ž 149,4)
 • Jsem Bohu milý a milovaný, jeho dobrodiní účastník. (1Tm 6,2)
 • Svojí milostí mne Otec učinil vzácným ve svém milovaném Synu. (Ef 1,6)
 • V Božích očích mám velikou cenu. Ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jsem byl vykoupen ne pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista jako bezúhonného a neposkvrněného beránka. (1Pt 1,18-19)
 • Hospodin, můj Bůh, je se mnou, bohatýr, který zachraňuje, raduje se ze mne a veselí, láskou umlká a opět nade mnou jásá a plesá. (Sf 3,17)

Máš něco, co bys nebyl dostal? Milostí jsi zachráněn skrze víru; a ta záchrana není z tebe ‑ je to Boží dar; není na základě skutků, aby ses nechlubil. Proto s pokorou a vděčností nepřestávej chválit svého milujícího Otce. Zůstávej s ním ve společenství. Vyznávej nahlas Boží slovo. A pros Ducha svatého, aby ti ještě více zjevoval milost Pána Ježíše Krista a Boží lásku. (viz 1K 4,7; Ef 2,8-9; 2K 13,13)

Tomáš Korčák, 1991