TVOJE IDENTITA V KRISTU

Ježíš řekl: Každé království samo proti sobě rozdělené pustne a žádné město nebo dům sám proti sobě rozdělený neobstojí. (Mt 12,25) Člověk, který nenávidí sám sebe a neustále se s někým srovnává, nad druhého povyšuje, nebo se před někým neustále zatracuje, je rozdělený sám v sobě a ve svém životě neobstojí. Proto je pro každého z nás zásadně důležité, abychom přijali sami sebe a sami se sebou se smířili. Jak můžeme milovat druhé, když sami sebe nenávidíme? To je naprosto nemožné! Ježíš řekl: Miluj svého bližního jako sám sebe. (Mt 22,39)

Byl jsi stvořen pro Krista (viz Ko 1,16). Jsi tady na zemi Jeho velvyslancem (viz 2K 5,20). Jsi stvořen k tomu, abys miloval lidi vně i uvnitř církve. Jsi vyslán získávat učedníky v tomto světě (viz Mt 28,18-20) a budovat církev (viz 1K 12-14). Jsi povolán k tomu, abys sloužil – tedy z toho, co máš, dával druhým. A ty jsi již mnoho přijal! Nebo ne? Nezapomínej na žádné Boží dobrodiní (viz Ž 103,2). Co však často člověku brání sloužit Bohu i druhým, je komplex méněcennosti.

Člověk s pocitem méněcennosti hledá svoji hodnotu a identitu v sobě samém a ve srovnávání se s druhými, místo aby ji hledal v Hospodinu a jeho Slovu. Jsi Boží mistrovské dílo (viz Ef 2,10)! Jsi jedinečný! Jsi Božím synem nebo dcerou! Synem nebo dcerou Krále králů! Proto hledej, co o tobě říká Bůh v Písmu, a proměňuj se tak obnovou své mysli (viz Ř 12,2).

Vyhledej si verše na konci tohoto článku. Jestliže ses znovuzrodil skrze pokání a přijetí Krista, pak jsi v Kristu (viz 1K 1,30), tato slova ti náleží (viz 2K 1,20) a mluví o tvé identitě. Rozjímej nad nimi. Vyslovuj je nahlas. Modli se je. Udělej si z nich své osobní vyznání a zapiš si je. Buď v tom pilný, proměna pokroucené a deformované duše je dřina. Ježíš řekl následující podobenství: Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí. (Mt 13,33) Představte si to: Tři měřice je téměř 40 litrů. Prohníst takové množství mouky s kvasem je pořádná dřina. Ale jen tak můžeme vidět ve svém životě výsledky.

Před mnoha lety jsem si vyhledával každý den jeden verš, který popisoval, co jsem, co mám a co můžu v Kristu. Věnoval jsem těmto slovům čas a „snědl“ jsem je. To vypůsobilo proměnu a revoluci v mém myšlení.

Probuď se, probuď, oděj se silou, … oděj se svými skvostnými rouchy, … setřes prach a povstaň, usídli se, … rozraz pouta na své šíji… (Iz 52,1-2 ČEP) Vyjdi z vězení démonického útlaku. Pán otevřel dveře tvého vězení. Ve jménu Ježíše vyjdi! V jeho autoritě přemáhej nepřítele. Pán stojí za tebou, dal ti vše potřebné k zbožnému životu (viz 2Pt 1,3), ale TY povstaň! Choď duchem a vládni nad svojí nestálou duší. Při svém rozhodování se nech vést Božím slovem, a ne pocitem méněcennosti. Nech se vést Duchem svatým, a ne tělem – strachem, co si o tobě řeknou druzí. Buď svůj bez jakékoli masky. Odhoď každou náboženskou masku a přijmi svoje obdarování i omezení. Pán tě stvořil dobře, on se nespletl (viz Ř 9,20).

Co jsme a co máme v Kristu:

Mt          8,17

               11,28-30

               18,11.18-20

               28,18-20

Mk         1,8

               9,23

               11,22-24

               16,17-18

            10,19-20

J              1,4.5.16

               3,6.14-17

               4,14

               6,35.40.47.54-57.63

               7,37-39

               8,31-32

               10,10

               14,6.12-14.20.23.27

               15,4-5.7-11.16

               16,23-24.33

               17,21-23.26

Sk           17,28

Ř             3,22.24

               5,1.2.5.9.11.15.17-19.21

               6,4.6.8.11.23

               7,4

               8,1.2.9.11.15-17.32.37-39

               15,5

1K          1,2.4-9.30

               3,16

               6,11.17.19

               8,6

               15,22.57

2K          1,20-22

               2,14-15

               3,14

               4,6

               5,17-19.21

               8,9

               9,8

               13,3.4

Ga          2,4.16.20

               3,13.14.26-29

               4,5-7

               5,1.6.24

               6,14.15

Ef            1,3-7.10.11.13.20

               2,5-7.10.13.15.18.21-22

               3,6.12.16

               4,16

               5,8

               6,10

Fp           1,11

               2,5.13

               3,9.12-14

               4,4-7.13.19

Ko          1,13-14.16-20.26-28

               2,3.6-7.9-15.17.19.20

               3,1.3.4.17.24

1Te         4,15-17

               5,16-18

1Tm       1,14

2Tm       1,7.9.13.14

               2,1.10-12

               3,15

               4,18

Tit          2,14

               3,4-7

Fil           6

He          1,3

               2,9-11.14-15.18

               4,14-16

               7,19.22.25

               8,6

               9,11-12.14-15.24.26.28

               10,10.14.19-20

               13,5-6.8.15-16.20-21

Jk            4,7.8

1Pt         1,3-4.8-9.21

               2,5.9.24

               3,18

               5,7.10

2Pt         1,8

1J           1,5.7.9

               2,1.5.6.8.12-14.20.27.28

               3,1.2-3.5.6.9.14.24

               4,4.9.10.13.15.16

               5,1.4-5.10-15.18-20

2J           9

Zj            1,4-6.8

Zde si můžete článek stáhnout jako leták v PDF formátu…

Tomáš Korčák, 2005