JAK ZVLÁDÁŠ SVOJI SEXUALITU A FINANCE?

Manželství ať je u všech ve vážnosti a manželské lože neposkvrněné, neboť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh. Žijte bez lásky k penězům, spokojeni s tím, co máte; neboť on sám řekl: ‚Nezanechám tě, ani tě neopustím;’ a tak s důvěrou říkejme: ‚Pán je můj pomocník, nebudu se bát; co mi udělá člověk?’ (He 13,4-6)

Bůh nás velmi dobře stvořil určitým způsobem. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. (Gn 1,27) Když jsme dospělí (anebo dospívající), většinou nás přitahuje druhé pohlaví. Zdravá sexualita je Božím darem určeným pro manželství, tedy smluvní život vztahu muže a ženy. Jsou jistě také lidé, kteří jsou povoláni žít sami a je jim v tom dobře.

Zvláště v dnešní době sexuální vydrážděnosti a zmatku skrze kulturu, média a módu může být velkým problémem udržet svoji sexualitu v čistotě. V Kristu je to možné, a dokonce to není ani tak těžké. Jde však o naši lásku k Ježíši Kristu a jeho Slovu. Potřebujeme se přijmout jako muži a ženy ve svých odlišnostech, které se navzájem mají doplňovat.

Jakákoliv lehkovážnost se nám vymstí, ať již jsme svobodní nebo v manželském svazku, neboť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh. Spoutanost sebeukájením, nečisté erotické představy, pornografie, perverze, sexuální flirtování až i vykonané smilstvo či cizoložstvo přináší Boží odsouzení. Tuto oblast potřebujeme vydat Pánu. Pokud nemáme svobodu, možná je potřeba, abychom činili pokání ze svých hříchů a nechali se uzdravit ze svých duševních zranění. Možná potřebujeme být osvobozeni z převrácených myšlenkových konceptů nebo nečistých duchů.

I svobodní lidé mají mít manželství ve vážnosti a manželské lože neposkvrněné. Zachovej si svoji čistotu pro svého případného životního partnera. Střežme si zvláště svůj zrak podobně jako Jób, který vyznával: Vstoupil jsem do smlouvy se svýma očima, že se nebudu dívat po dívkách. (Jb 31,1 B21) A především posvěcujme své životy kvůli lásce k Ježíši, který se za nás na kříži vydal na smrt, abychom mohli chodit v jeho čistotě.

Jestliže nebudeme ovládat svoji sexualitu, ovládne ona nás! Co tedy máme dělat? Jak zvítězit nad svými tělesnými žádostmi a vášněmi? Nemůžeš pro to udělat naprosto nic, protože vše již pro tebe vykonal Ježíš! Apoštol Pavel říká: Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. (Ga 5,24)

S Kristem jsi byl ukřižován a v Kristu jsi zemřel hříchu. Pavel říká: Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem Pánu. Ať tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle, tak abyste poslouchali jeho žádosti; ani nepropůjčujte hříchu své údy za nástroje nepravosti, ale vydejte sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví, a ožili, a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti. Hřích nad vámi nebude panovat. (Ř 6,11-14)

Když si budeš žádat zjevení této duchovní skutečnosti (která se udála již před dvěma tisíci lety), Bůh ti otevře oči a budeš zakoušet úžasnou radost a svobodu. Když ve svém každodenním životě budeš při různých nabídkách, pokušeních a vlivech uplatňovat Kristův kříž – tedy to, že jsi s Kristem zemřel hříchu a že nyní v tobě žije vzkříšený Kristus – budeš zakoušet vítězství nad svým tělem a budeš zvládat svoji sexualitu. Bez duchovního zjevení kříže není vítězství. Můžeš zápasit, jak chceš, můžeš používat různé psychologické metody, avšak skutečné a trvalé vítězství je pouze v Kristově díle kříže.

Manželství ať je u všech ve vážnosti a manželské lože neposkvrněné. S tím také souvisí zdravý manželský pravidelný a vydaný sexuální život. Poslechněte si, co realistický apoštol Pavel radí manželům: Muž ať plní své ženě, čím je povinen, a stejně i žena svému muži. Žena nevládne svým tělem, nýbrž její muž, podobně ani muž nevládne svým tělem, nýbrž jeho žena. Neodpírejte se navzájem, leda po vzájemné dohodě na čas, abyste se uvolnili pro modlitbu, a opět buďte spolu, aby vás nepokoušel Satan pro vaši nezdrženlivost. (1K 7,3-5)

Odpírání sexu (pokud pro to není nějaký závažný důvod, např. zdravotní), trestání odmítáním sexu či dosahování svých cílů odpíráním nebo dáváním sexu (což je čarodějnictví) nemá mít u křesťanů žádné místo. Je to poskvrňování manželského lože. Zvláště, jestliže je tvůj manželský partner nevěřící, ukaž mu svoji sebevydávající božskou lásku v ložnici. Tomu bude dobře rozumět, jinak mu budou řeči o Boží lásce připadat jako nějaké prázdné náboženské žvásty. Možná musíš nejdříve činit pokání z hořkosti a svému partnerovi odpustit. Každé neodpuštění je neviditelnou zdí mezi lidmi. Pokud neodpustíš, vždy do této zdi narazíš.

Druhou třaskavou oblastí jsou naše peníze. Žijte bez lásky k penězům, spokojeni s tím, co máte; neboť on sám řekl: ‚Nezanechám tě, ani tě neopustím;’ a tak s důvěrou říkejme: ‚Pán je můj pomocník, nebudu se bát. Láska k penězům úzce souvisí s nespokojeností s tím, co mám, a s nevděčností. Také strach a nedůvěra v dobrotivého Boha stojí za touto modlářskou láskou. Pavel dokonce říká: Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům; a někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí. (1Tm 6,10)

Lehkomyslnost zde nemá místa. Buď milujeme Pána, nebo peníze. Nemůžeme sedět na dvou židlích. Ježíš řekl: Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, jednoho se bude držet, a druhým bude pohrdat. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. (L 16,13) Svoje finance potřebuješ poddat svému Pánu a spravovat je podle jeho vůle zjevené v Písmu. Snažíš se pilně pracovat, moudře hospodařit a zodpovědně splácet své závazky? Jsi věrný správce svých financí a svého majetku nebo stále nespokojený vlastník? Dáváš na dobré dílo? Pomáháš svými financemi chudým a podporuješ šíření evangelia? Dáváš desátky do svého místního sboru, kde je tvůj duchovní domov? Nezapomeň, že být věrný v malém podle slov Pána Ježíše znamená věrně spravovat svůj majetek.

Stejně jako trní dusí život zasetého semena, starosti, žádosti a láska k penězům dusí božský život, který jsi přijal v Kristu (viz Mt 13,22; Mk 4,18-19; L 8,14). Jestliže nebudeme radikálně mýtit toto trní ve svých životech, udusí v nás Boží život a zůstane pouze náboženská forma. Jestliže chceme být plodní a nést hojné ovoce, musíme dobře zvládat biblickým způsobem svoji sexualitu a finance. Proto je tato otázka Božím voláním ke každému Božímu dítěti: Jak zvládáš svoji sexualitu a vztah k penězům?

Tomáš Korčák, 2007, 2021