JAK NALÉZT ŽIVOTNÍHO PARTNERA aneb došel jsi u Hospodina zalíbení?

Za Ježíšem jednou přišel bohatý mladý muž a ptá se: „Mistře dobrý, co mám dělat, abych získal věčný život?“ Ježíš odpověděl: „Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh!“ Proč Ježíš takto odpovídá? Říká tím, že on sám dobrý není? Nic takového. Bůh učinil člověka dobrého, ale skrze hřích a nezávislost na Bohu se každý stal zlým a ztratil původní krásu. Ježíš mladíkovi ukazuje, že je hříšný (i když má navenek vysokou morální úroveň) a že on sám nemůže nic udělat pro svoji záchranu. Vede ho také k tomu, aby si plně uvědomil, co říká. Jestliže Ježíše nazývá dobrým, nechť k němu také přistupuje jako k dobrému – jako k tomu, který přichází od Boha a je Boží Syn. Nechť ho vidí jako Zachránce ze slepé uličky vykoupení skrze vlastní výkon a skutky a nechť ho přijímá jako Pána, který je hoden poslušného následování. Bůh je dobrý a Ježíš – ten, který je Pánem z nebe – je dobrý. Jen u toho, který je dobrý, můžeme najít záchranu a při stvoření nám darovanou (a skrze hřích ztracenou) krásu a slávu. Bůh je zdroj všeho dobrého. Vše, co Bůh dělá a říká, je dobré. A vše, co dává, je dobré.

Dobrý nalézá lásku u Hospodina. (Př 12,2 KB)

Ten, kdo pochopil, že se dobrým nemůže stát vlastním úsilím a kdo přišel ke studnici spasení v Ježíši Kristu, přijímá zdarma věčný život. Bůh mu odpouští, přijímá ho a dává mu poznávat to, co převyšuje poznání – svoji lásku. Čím více v nás dobrý Bůh může působit skrze Ducha svatého a čím více jsme na něm závislí a jemu vydaní, tím více můžeme prožívat jeho lásku. Jsme smířeni s Bohem a on si nás oblíbil. Pro víru v Ježíše Krista jsme se Bohu zalíbili. Prožíváš Boží přízeň? Dobrým a spravedlivým se stáváš, když se necháš obdarovat Boží láskou. Největší dar a projev této lásky je zástupná smrt Ježíše Krista za tvé hříchy. Přijmi tento vše převyšující dar a na cestě následování svého dobrého mistra si stále uvědomuj a přijímej Boží přízeň. Líbíš se Bohu!

Vždyť kdo mě nachází, nachází život, získal zalíbení u Hospodina. (Př 8,35)

Kapitola, ve které je umístěn tento verš, mluví o moudrosti. Moudrost je zde představována jako osoba. Věřím, že touto osobou je míněn Ježíš Kristus. Vždyť v něm jsou všechny poklady moudrosti a poznání. Kdo hledá, ten nalézá. Jestliže hledáš Boží moudrost, nalezneš ji. Jestliže celým srdcem hledáš Ježíše, nalezneš ho. A když jsi nalezl moudrost zjevenou v Kristu, nalezl jsi život. Naplnění tvého života je v tom, že nalezneš Ježíše a žiješ s ním. Nic jiného ti život nemůže dát. Ježíš je tvůj život a smysl tvého života je pouze v něm. Každý den hledej jeho moudrost a vedení. Každou chvíli hledej to životodárné a naplňující společenství s ním. Kdo nalezl Ježíše, došel u Hospodina zalíbení. Život s Ježíšem je život ve vědomí Boží přízně. Bůh má v tobě zalíbení! To, co tě nasytí, je Boží láska. Toto je velmi důležitá lekce pro všechny mladé, ale i starší, kteří hledají svého životního partnera. Pojďme však dále…

Kdo nalezl ženu, nalezl dobro, dosáhl zalíbení u Hospodina. (Př 18,22)

Hledáš manželku? Hledáš manžela? Věz však, že ve svém partnerovi nenalezneš život. Nalezneš v něm dobré, ale ne život. Tvůj život může dokonale naplnit pouze poznání Ježíše a jeho lásky. Bůh ti chce dát životního partnera jako svůj dar. To první však, co Bůh chce, je, abys nalezl život a obdržel od něj zalíbení. Myslím, že to je určitý předpoklad pro naplnění tvé touhy po partnerovi. Nejdříve dosáhni lásky a přízně od Boha. Jeho Slovo a jeho přítomnost ti má být rozkoší.

Jsou však i lidé, pro které je dobré zůstat bez životního partnera (viz Mt 19,12). Takový život je, stejně jako život v manželství, darem od milujícího Boha a projevem jeho zalíbení. Je dobré nalézt Boží plán pro svůj život. Každý má od Boha svůj vlastní dar, jeden tak, druhý jinak (viz 1K 7,7). Bůh nás povolal k pokoji.

Setkal jsem se již s mnoha lidmi, kteří si to popletli. Mysleli si, že když najdou manželku (manžela), naleznou život. Když vidím takového vyprahlého a nenasyceného člověka, téměř se modlím za ochranu žen (mužů) v jeho okolí. Takový člověk potřebuje prožít Boží přízeň, jinak by partnera vysával a zneužíval ke svému naplnění. Zvláště v manželství platí zásada: Blaženější je dávat než brát. (Sk 20,35)

Když jsem se svojí budoucí manželkou Renátou hledal Boží vůli pro náš vztah, Duch svatý jemně mluvil k mému srdci: „Dávám ti Renátu jako tvoji ženu a mám velikou radost, když tě tímto dárkem mohu obdarovat. Je pro tebe darem mé lásky. Nezapomeň však, že jsem ti ji přidal ještě navíc k prožívání rozkoše a nadšení, které máš ve mně. Ve mně je tvé naplnění a jako přídavek k mé plnosti ti dávám ještě radost z tvé ženy.“

Četli jsme, že kdo našel ženu, našel dobré. Dobrý je Bůh a vše, co od Boha pochází, je dobré. Tvůj životní partner má tedy pocházet od Boha. Bude to tedy také jistě partner, ve kterém je dobré – Boží věčný život. Jako věřícího křesťana tě Bůh povede pouze do vztahu s věřícím křesťanem, jenom tak můžete prožívat duchovní jednotu (viz 2K 6,14-18). Váš společný vztah ke Kristu je pro celé vaše manželství klíčový, bez této duchovní roviny vztahu to není dobré.

Chceš nalézt partnera – dobré od Hospodina? Abys něco mohl najít, musíš to hledat. Zde však nemáš hledat přímo partnera, ale Hospodina, neboť od něj dobrý partner pochází. Hledej důvěrné obecenství s Bohem a on tě k partnerovi přivede (a jak již jsem napsal dříve, někoho potvrdí v tom, že má zůstat sám a bude to pro něj šťastný a naplněný život).

Bůh má pro tebe dobré dary a velmi touží tě dobrými věcmi obdarovávat. Největší dar je život v Kristu. Jeden z velkých, krásných a dobrých darů je životní partner. Kochej se ze společenství s dárcem, který ti dá tento dar v pravý čas (viz Ž 37,4). Říkej Bohu o svých touhách a vylévej mu své srdce. On je naplní svojí přítomností a povede tě svým Duchem.

Podívejme se na Kralický překlad Přísloví 18,22. Nacházíme v něm krásný obraz: Kdo nalezl manželku, nalezl věc dobrou, a NAVÁŽIL lásky od Hospodina.

Dobrý dar životního partnera je projevem Hospodinovy lásky. Nalezení tohoto daru je zde označeno jako navážení Boží lásky. Víte, jak se vážila voda ze studny? Dlouhou pákou se spouštělo vědro do studny. Zvednutím této dlouhé páky se pak plné vytáhlo. Na tomto obrazu si ukážeme tři fáze hledání:

1. PRÁZDNÉ VĚDRO SE SPOUŠTÍ DO STUDNY

Ještě jsi nedosáhl vodní hladiny a nenalezl svého partnera. Nevíš, jak je studna hluboká a jak dlouho ještě budeš čekat. Ďábel ti chce vzít pokoj a odvést od spoléhání na Hospodina. Chce, abys vzal vše do vlastních rukou. Neboj se! Vytrvalé hledání Boha a trpělivé očekávání na něj se ti bohatě vyplatí. Vylévej Bohu to, co se odehrává ve tvém nitru. On ti ve všem rozumí. Toto období je krásné a velmi důležité. Bůh touží, abys prožil, že jsi v Kristu doplněn (viz Ko 2,10). Žádné zahanbení, žádný strach a žádný nedostatek nemá u tebe místa, vždyť tvým manželem je tvůj Tvůrce (Iz 54,5a).

Připravuj se na manželství především tak, že budeš více poznávat Hospodina a jeho Slovo. Nauč se každý den brát nasycení pro svoji duši v Boží milosti. Studuj též Písmo, co říká o manželství a rodině. Pozoruj zdravé rodiny. Můžeš se také modlit za svého budoucího partnera (i když ještě nevíš, kdo to je), aby i jeho Bůh připravil na společné manželství. Věřím, že tvé žehnání Bůh na jeho hlavu vloží.

2. VĚDRO DOSÁHLO VODNÍ HLADINY A PLNÉ SE VYTAHUJE ZE STUDNY

Způsob, jak tě Bůh přivede ke tvému partnerovi, může být velmi nadpřirozený, ale i velmi přirozený. Nehledej v tom vědu, ale buď především upřímný. V žádném případě nepoužívej k získání druhého manipulaci. Když oslovíš druhého, neargumentuj Boží vůlí, ale dej mu prostor ke svobodnému rozhodnutí. Velmi lehce můžeš vzplanutí svých citů zaměnit za vedení od Pána. V této fázi se hodně ptej Boha. Říkej mu vše, co prožíváš a s čím bojuješ. Nejednej ukvapeně. Nezávazné chození a flirtování velmi zraňuje a je hříchem. Na druhé straně chození ještě není manželstvím. Je to období, kdy můžeš hledat Pána, poznávat toho druhého a „spočítat náklad“. Až svatba je vstup do celoživotní manželské smlouvy.

Také si dej pozor na lidi, kteří si myslí, že jsou „proroci“, a spojují druhé svojí domnělou „Boží“ vůlí. Jestli ti někdo prorokuje, s kým máš chodit a koho si máš vzít, je to falešný prorok a odvrať se od něj! Přestupuje hranice novozákonního proroctví. Bůh bude k tobě mluvit osobně a přímo.

Pokud jsi tedy již nalezl dobré – svého partnera, a oba máte jistotu ve svém srdci: „To je partner od Hospodina,“ připravujete se na společný život. Toto období obsahuje určitá omezení. Vědro již máš plné dobré vody, ale ještě z něj nemůžeš pít. Musí být nejprve vytaženo ze studny. Poznávejte spolu svého nebeského Otce. Poznávejte život a myšlení jeden druhého, ale sexuální poznání nechť je pro vás tabu. Sexuální spojení před svatbou je smilstvo. Nechť se vaše projevy důvěrnosti před svatbou k tomu nepřiblíží. Hlídej si proto svoji mysl a panuj nad ní. Lépe je mít více omezující hranici toho, co si můžete dovolit, než upadnout do hříchu. Co je však důležité, abyste o sexuálním životě spolu před svatbou mluvili a připravili se na něj. Máš zdravé pohledy a postoje? Budete plánovat rodinu nebo ne? … Může vám zde pomoci dobrá literatura. Důležitý je rozhovor a příprava na společný život s pastýřem či zkušeným křesťanem.

3. VĚDRO JE VYTAŽENO A TY PIJEŠ DOBROU PRAMENITOU VODU

Je po svatbě a můžeš se již bez omezení radovat ze svého partnera (viz Př 5,15-19). Nebo jak jeden kazatel řekl: „Můžete se milovat na plný pecky.“ Bůh vám velmi touží požehnat v každé oblasti vašeho manželství. Hledejte proto především jeho Království. Nyní trávíte spolu mnoho času a poznáváte více chyby jeden druhého. Může dojít i k určitému rozčarování. Můžete si však odpouštět, o všem spolu hovořit a navzájem se za sebe přimlouvat a žehnat si. Zasévejte svými ústy do svého manželství dobré semeno Božího slova. Ono vzklíčí a přinese nádherné ovoce. Žijte pro Hospodina a jeden pro druhého a z vašeho manželství poplyne mnoho dobrého i do vašeho okolí.

Otázky při hledání možného budoucího partnera (nutno však vztáhnout i na sebe):

 • Jaký má vztah k Bohu? Slyší jeho hlas (především při četbě Písma)? Má ho rád?
 • Má vypěstované zdravé pravidelné návyky (rozjímání nad Slovem, modlitba…)?
 • Má zdravý vztah k církvi a účastní se pravidelně jejího života?
 • Ví, jaké má pro něj Bůh povolání a poslání?
 • Rozumí Boží obětující se lásce, která nás hodně stojí, nebo touží pouze po tělesném kontaktu?
 • Rozumí manželské smlouvě a věrnosti v dobrém i ve zlém?
 • Umí naslouchat nebo stále mluví o sobě? Jde mu o prospěch druhého, nebo je sobecký?
 • Jaké má vztahy k druhému pohlaví? V čistotě, úctě, cudnosti?
 • Jaký má vztah k dětem? Umíš si ho představit jako budoucího otce (či matku) svých dětí?
 • Je soucitný? Jaký má vztah k trpícím, postiženým a slabým?
 • Jaký má vztah k práci? Je líný, nebo pracovitý?
 • Je zodpovědný, dochvilný a pořádný?
 • Umí se ovládat (v jídle, alkoholu, počítači…)?
 • Jaký má vztah k otci a matce?
 • Jaký má vztah k autoritám?
 • Má vyřešenou minulost skrze odpuštění a žehnání, nebo vězí v hořkosti, sebelítosti a zklamání?
 • Jak reaguje, když s ním nesouhlasíš?
 • Je urážlivý, nebo má smysl pro humor?
 • Je finančně soběstačný a nezávislý? Umí šetřit a hospodařit s penězi, nebo vězí v dluzích a musí mít všechno hned?
 • Je štědrý nebo skoupý? Dává desátky?
 • Jak se umí vypořádat s životními těžkostmi?
 • Dokáže projevit svoji slabost, nebo všechno ví, všemu rozumí a všechno umí? Má učednického ducha?
 • Umí se omluvit (vyznat a opustit zlé jednání)? Je smířlivý?
 • Je vděčný, nebo je nespokojenou a stěžující si obětí?
 • Jak tráví volný čas?

Tomáš Korčák, 2007, 2019