NÁŠ HLAD ČI ŽÍZEŇ UKAZUJE, O CO NÁM JDE

Svým vnitřním hladem a žízní ukazujeme, co je pro nás důležité a o co nám jde. Naše skutečné touhy srdce se projeví naší vytrvalostí a trpělivostí. Jsou vyzkoušeny v čase. Když po něčem hladovíme, budeme to žádat znovu a znovu. To je jeden ze základních principů Božího království. Tak to popsal i Ježíš v Kázání na hoře: Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. (Mt 5,6)

Svatý hlad dává velkou moc našim modlitbám a projevuje se v něm skutečná Boží láska. S roztrženým srdcem voláme o milost v přímluvě za druhé. Hladovíme po Bohu a jeho jednání. Marie, matka Ježíšova, ve své modlitbě vyznala o Bohu, svém Zachránci: Hladovějící nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. (L 1,53) Lidé, kteří neznají tento vnitřní hlad anebo ho naplňují věcmi a zájmy tohoto světa, míjí Boží království. Pak se můžeme jen hloupě vztekat, že naše modlitby nejsou vyslyšeny.

Nasycenost tímto světem vede do lhostejnosti, pohodlnosti a kritizování. „Mám svá práva, vše je samozřejmost, jde hlavně o mé pohodlí.“ Takový člověk má pro svou pýchu zatemněné oči a vůbec nevidí přicházející dobro (viz Jr 17,5-6). Nasycená duše pošlape i med z plástve, ale hladové duši je všechno hořké sladkým. (Př 27,7) Naproti tomu, ten, kdo je hladový po hodnotách Božího království, vidí přicházet jedno požehnání za druhým. Jeho vděčnost mu otevírá oči pro Boží jednání a přicházející milost.

Bůh odpovídá na náš hlad a žízeň. Někdy neodpoví hned, aby právě náš hlad vyzkoušel. Po čem toužíš? Bez čeho nemůžeš žít? Po čem zoufale žízníš? Co je otázkou tvého života a smrti? Za co jsi ochoten i zemřít? Co tvoje žízeň, nezastaví se u první překážky? Duch svatý v této době vkládá do Božího lidu své touhy, které se nezastaví u žádné překážky, dokud Boží záměry a povolání nebudou naplněny.

Co to znamená celým srdcem?

Náš dobrý nebeský Otec nám chce dát naději v pokojnou budoucnost. Ta je spojena s nalezením jeho samého. Skrze Jeremjáše nám zaslibuje: Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně modlit, vyslyším vás. Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je Hospodinův výrok. Změním váš úděl… (Jr 29,11-14) Bůh se nám dá poznat a vyslyší naše modlitby, jen pokud ho budeme hledat celým svým srdcem. Co to však znamená celým srdcem? Ve veliké zkratce se podíváme na několik mužů a žen Písma, kteří jsou pro nás vzorem.

Celým srdcem znamená:

 • jako Jákob zápasit s Bohem a vyznat: Nepustím tě, pokud mi nepožehnáš. (Gn 32,27)
 • jako Mojžíš volat: Jestliže tvá přítomnost nepůjde s námi, nevyváděj nás odsud. (Ex 33,15)
 • jako Jozue vyznat: Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. (Joz 24,15)
 • jako Jaebes žádat Boha: Požehnej mi a rozšiř mé území. (1Par 4,10)
 • jako Rút vyznat: Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. … Ať se mnou Hospodin udělá, co chce! (Rút 1,16-17 ČEP)
 • jako Samuel odpovědět Bohu: Mluv, tvůj služebník slyší. (1S 3,10 ČEP)
 • jako žalmista volat: Jako laň dychtí po vodních tocích, tak má duše dychtí po tobě, ó Bože! Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu! (Ž 42,2-3)
 • jako Elijáš volat: Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať tento lid pozná, že ty, Hospodine, jsi Bůh; a ty sám obracíš jejich srdce nazpět. (1Kr 18,37)
 • jako Elíša žádat: Ať jsou na mně dva díly tvého ducha. (2Kr 2,9)
 • jako Izajáš volat: Kéž bys roztrhl nebesa a sestoupil, aby se před tebou hory zapotácely! (Iz 63,19)
 • jako Jeremjáš vyznat: Ze dna cisterny jsem vzýval tvé jméno, Hospodine. Uslyšel jsi můj hlas. (Pl 3,55-56)
 • jako Jonáš, který byl v útrobách ryby, se modlit: Já ti však s díkůvzdáním přinesu oběť; co jsem slíbil, splním. U Hospodina je spása! (Jon 2,10 ČEP)
 • jako setník říci: … řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk postavený pod pravomocí… (Mt 8,8-9)
 • jako kananejská žena se ničím nenechat odradit a říci: Ano, Pane, ale vždyť i psi jedí z drobtů, které padají se stolu jejich pánů. (Mt 15,27)
 • jako Bartimaios vytrvale křičet: Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou! (Mk 10,47-48)
 • jako neodbytný přítel žádat: Příteli, půjč mi tři chleby. (L 11,5)
 • jako neodbytná vdova žádat: Zastaň se mě proti mému odpůrci. (L 18,3)
 • jako apoštol Jan volat: Přijď, Pane Ježíši! (Zj 22,20)

Bůh nic nezaslibuje lhostejným, avšak hladové a lačné chce zahrnout dobrými věcmi a především – chce jim zjevit sám sebe!

Tomáš Korčák, 1998, 2021 (úryvek z připravované knihy Kristova vůně)