KORONAVIR A NAŠE SRDCE aneb očkování, čipy, antikrist…

Podle průzkumu agentury STEM na přelomu ledna a února 2021 věří zhruba 40 % Čechů, kteří používají internet, několika různým fámám a konspiracím o epidemii COVID-19 [1]. I když se mi to nepíše lehce, myslím že toto číslo odráží i situaci mezi křesťany, kde bych čekal, že díky lásce k pravdě bude rozeznání větší. Také zjišťuji, že víra v někdy až zcela absurdní hlouposti, nesouvisí se vzděláním, ale se srdcem. Někteří dokonce i vysokoškolsky vzdělaní lidé se v posledním roce stali naprosto neschopnými naslouchat argumentům či otázkám jinak smýšlejících. V jimi prezentované snaze ochránit druhé, postupují často až militantně bez respektu k druhému. Mám však dojem, že jim jde především zvítězit v „pravdě“ svých „tajných“ odhalení. Duch zmatku a bludu se u křesťansky orientovaných lidí liší jen slovníkem. Nesmí chybět antikrist, čipy jako znamení šelmy atp.

Záměrné strašení koronavirem?

Někteří mluví o záměrném strašení smrtí a nebezpečím koronaviru. Strach prý vykoná více zlého než samotná nemoc. O reálných nebezpečích je však potřeba mluvit pravdivě a otevřeně. Strašil Noe svou zvěstí o přicházející potopě, když budoval koráb? Měl málo milosti? Koráb záchrany byl tím největším projevem milosti a je předobrazem záchrany v Kristu (viz 1Pt 3:18-21). Záchrana byla nabízena každému, ale Noe se setkával jen s výsměchem, ignorací, urážkami, nepřátelstvím a pohrdáním.

Apoštol Petr píše: Už brzo bude konec tohoto věku. Proto se chovejte rozvážně a všechno posuzujte střízlivě, abyste se mohli soustředit k modlitbám. (1P 4:7 Kurz) Rozvaha, střízlivost a modlitba má být průvodcem ve vypjaté době otřesů a změn.

Bůh vede svojí dobrotivostí k pokání – tedy ke změně smýšlení a života. Volá nás, abychom se k němu obrátili, protože nám chce prokazovat svoji dobrotu. Když však lidé neslyší, musí zaznít slovo Pána Ježíše: Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete (viz L 13:1-5). Je to zastrašování? Je to naléhavé volání milujícího Pána, který chce, aby se lidé probudili a obrátili k Bohu.

Podobně je tomu i s koronavirem. Oznámení pravdy a možného vývoje není zastrašování, ale vyzývání k moudrému a opatrnému životnímu stylu. Strach a panika jsou jistě špatnou reakcí. Nepočítejme však, že světská média budou hlasem Božím. Modleme se za sdělovací prostředky, ale na záchranu v Ježíši Kristu musíme ukazovat my – církev. A sami musíme skrze důvěru v Pána a jeho Slovo být prosti strachu.

To je to naléhavé Boží volání k církvi, aby se modlila za lidi okolo sebe a za celý národ, aby lidé hledali Boha a nacházeli záchranu v Ježíšově díle kříže. Nezapomínejme, že jako křesťané již nepatříme sami sobě, ale že jsme zde na zemi cizinci a že naše pravé občanství je v nebesích.

Také prý tím, když nosíme roušku, ukazujeme, že máme strach. To je taková hloupost, jako kdybychom řekli, že svářeč má kuklu kvůli strachu (a kdyby neměl strach, tak ji nosit nebude). Nebo když brousíš sekyru a létají jiskry a ty si vezmeš brýle, jsi plný strachu a měl bys činit pokání? Moudrý je opatrný a varuje se zla, tupec jde bezstarostně dál. (Př 14:16) Chytrý vidí zlo a ukryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to. (Př 22:3) U roušek nejde o strach, ale o snížení možnosti přenosu nemoci.

Modlitby za vládu

Apoštol Pavel píše: Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy. (1Tm 2:1-4)

Zvláště v této době můžeme vidět zásadní význam této výzvy. Žehnejme, nezlořečme. Nemodleme se svoje domněnky. Pamatujme, že duševní modlitby (které nejsou Boží vůlí) působí jako prokletí. Bůh vidí i do zákulisních hrátek některých politiků. Nechť on sám jedná. My často nevidíme všechno, proto se modleme Boží slovo, žehnejme či modleme se v jazycích.

Co si v této době zvláště uvědomuji, je, že potřebujeme charakterní vůdce, kteří nemají strach z lidí, v moudrosti vidí dál a umí prosadit potřebné. Vůdcové se nemohou řídit heslem „hlas lidu – hlas Boží“, ale svým svědomím, hodnotami a fakty. Jistěže je potřeba, aby nutná opatření uměli i dobře vysvětlovat, ale myslím si, že zde budou neustále lidé (a to i v církvi), kteří budou popírat problematiku pandemie a to i kdyby pomřela třetina národa.

Moje dcera ošetřovala covidové pacienty napojené na plicní ventilátory ve Vinohradské nemocnici. Koronavir je skutečný a koronavir je skutečně zákeřný.

Ztráta svobody, nebo pohodlí?

Někteří lidé volají, že vládní opatření jsou ztrátou svobody a našich občanských práv. Nošení roušek však není o svobodě, ale ochraně naší a především druhých. Ale o druhé nám přece nejde, anebo ano? Jestliže se virus přenáší kapénkově a můžeme ho být plní, i když nemáme žádné příznaky, pak to dává smysl. Vůbec zde nejde o ztrátu svobody, ale o ztrátu našeho pohodlí. A to si střežíme velmi silně, ne?!

Při působení antikrista v poslední době ztratí svobodu ti, kdo nebudou chtít za žádnou cenu ztratit pohodlí. Skrze modlu pohodlí ztratíme i svobodu. Když nám pohodlí a blahobyt nebudou rozhodující hodnotou, neztratíme svobodu. Když nám pohodlí a blahobyt budou rozhodující hodnotou, ztratíme svobodu. Pokud lidé ztrácí pohodlí a blahobyt jako svoji největší hodnotu, je často uvolňován destruktivní hněv. Ten však způsobí ještě větší ztrátu blahobytu. To jsme již mohli vidět při různých násilných demonstracích proti vládním opatřením v západním světě.

Očkování jako Boží požehnání, nebo nástroj antikrista?

Konzistentně celou svoji pastýřskou a učitelskou službu vedu k víře v Hospodina, který uzdravuje. Moje knihy, články, kázání jsou toho důkazem. Věřím v uzdravování vírou v Ježíšovo jméno stejně, jako to bylo v prvotní církvi. Modlím se za nemocné. Jsem však také vděčný za lékařskou péči. I apoštol Pavel měl v týmu lékaře Lukáše.

Očkování proti základním infekčním nemocem například úžasným způsobem snížilo dětskou úmrtnost. Když čteme knihy z minulých století, vidíme, jak dětská úmrtnost byla veliká. Přínos očkování velice převažuje nad riziky. Jistěže je zde i reklama a byznys farmaceutického průmyslu, avšak ať odmítači očkování ukážou svoji víru na svých rýmách a nemocech.

Tato vlna odmítání očkování (jako i jiné trendy) prochází jak světem, tak i církví. Musíme rozlišovat mezi vírou a hloupostí či nezodpovědností. Vzpomínám si na jednu sestru, jak při Večeři Páně nemocná kýchala a prskala, prohlašovala: „Já mám víru, že nikoho nenakazím!“ Postavil jsem ji na konec, aby přijímala chléb a víno jako poslední a řekl ji: „Raději nám ukaž svoji víru na uzdravení své nemoci!“

Před časem jsem ve zprávách slyšel slovenského národního socialistu (anebo se ta jeho strana jmenuje jinak?) Kotlebu, jak varuje, že skrze očkování proti koronaviru bude implantován do člověka nanočip. Proto je prý potřeba očkování odmítnout. Tento odpírač opatření proti koronaviru záhy koronavir dostal. Člověk neví, jestli se má tomu smát nebo plakat. Za týden jsem podobné varování dostal od křesťanů. Někdy přichází v „prorockém“ hávu, a někdy za takovými zprávami stojí křesťané, u kterých bych očekával, že by již mohli být zralými a rozeznávajícími. Vcházíme však do období zmatků a zmatení pojmů, a to nejen ve světě ale i v církvi [2].

Tím, že se nedáte očkovat, nic duchovně nezískáte, ale ani neztratíte. Také tím, když se dáte očkovat, nic duchovně neztratíte, ani nezískáte. Doporučuji k přečtení stanovisko Sdružení křesťanských zdravotníků k vakcinaci proti nemoci COVID-19 [http://www.skzcr.cz/files/Stanovisko_Sdruzeni_krestanskych_zdravotniku_vakcinace.pdf]. Nemám důvod nevěřit Evropské lékové agentuře, která je přísnější než v jiných zemích světa. Též nemám důvod nevěřit našemu Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Ptejte se na to Pána a jednejte podle moudrosti, víry a pokoje.

Náboženská arogance

V Izraeli měli v jednu dobu největší nárůst koronaviru na světě, vláda vydala přísná opatření (ne kvůli potlačení svobody, ale kvůli ochraně jednotlivců). Víte, kdo nejvíce tyto požadavky ignoroval? Náboženští ortodoxní židé – oni jsou přece „pravověrní“ a nemusí nikoho poslouchat. Mezi nimi byl nárůst koronaviru největší – někde až 40%.

Lidé s náboženským démonem jsou arogantní, nenapomenutelní (a někdy až agresivní), protože mají „zjevení“. To nemusí být jen ortodoxní židé, ale i evangelikální a charismatičtí křesťané. Chci vidět jejich ovoce! Často je však opačné než ovoce Ducha. Slyšel jsem o manželích, kteří odešli ze sboru, protože odmítli mít při shromáždění roušky.

Duchovní cesta k uzdravení (nejen) naší země je popsána zde: Jestliže se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří, budou se modlit, hledat moji tvář a odvrátí se od svých zlých cest, vyslyším z nebes, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zemi. (2Pa 7:14) Uzdravení země souvisí s pokorou, pokáním a modlitbami Božího lidu, tedy Tebe a mne. Rozjímejme nad tímto veršem a především podle něho jednejme.

Druhý příchod Krista a vytržení církve

Je velmi zdravé, když církev očekává druhý příchod Krista. Já sám jsem proto v roce 2020 vydal knihu Pavla Neústupného: Kristův druhý příchod [3]. Jestliže se však z této důležité nauky Písma stane jediná, dostáváme se do problémů. Vzkříšení z mrtvých a věčný soud jsou jedny z několika dalších stavebních kamenů v našich základech, které máme žít (viz He 6:1-2).

Apoštol Jan říká velmi důležitou pravdu: Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože ho uvidíme takového, jaký je. A každý, kdo v něm má tuto naději, očišťuje se, tak jako on je čistý. (1J 3:2-3) Jestliže skutečně věřím v příchod nebeského Ženicha, pak se na něj budu připravovat. Budu se skrze pokání oddělovat od všech svých tělesných příměsí (viz Iz 1:25) a budu chtít růst do Kristova charakteru. Budu se očišťovat, tak jako on je čistý. To pak musí přitahovat i mé okolí, a především to musí poznat můj partner a moje rodina. Miluji Boha a své bližní čím dál více.

Setkáváme se však s lidmi, kteří každou hodinou očekávají Ježíšův příchod, ale vede je to k arogantnímu, výlučnému a někdy až militantnímu jednání. Před časem si mi posteskla jedna zoufalá manželka, že to už se svým „očekávajícím“ manželem nemůže vydržet. Nemělo by to být naopak?

Pokud moje okolí ode mne utíká, protože mám sudičského nemilosrdného náboženského ducha, pak něco není v pořádku. Jestliže se moje slova o příchodu Krista neodrážejí na mém charakteru, jsou falešným protimluvem. Ten, kdo skutečně v Duchu svatém očekává příchod Krista, se proměňuje do jeho obrazu a roste v lásce k Bohu a bližním. Je pokorný, napomenutelný, rozumný, střízlivý, je na straně Ježíše Přímluvce a ne na straně žalobce bratří.

Číslo člověka 666

Jak už jsem řekl, někteří lidé se bojí, že koronavir si použije antikrist (či šelma) a skrze očkování je očipuje. Tím ztratí svobodu. Vycházejí patrně z textu Zjevení 13,16. Pojďme se však podívat na text i kontext do Písma (ne na internet!).

Apoštol Jan popisuje ve svém vidění ďábelské jednání na konci tohoto věku: A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem, a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy.

Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila. A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy. A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to číslo člověka, a jeho číslo je šest set šedesát šest. (Zj 13:11-18; srov.: 14:9.11; 16:2; 7:3)

Nemluví se zde o čipu, ale cejchu, znaku, značce či znamení. Jakou bude mít formu, to nevíme, možná viditelnou nebo je to jen symbolické. Co je však jisté, toto znamení dostanou na ruku nebo na čelo lidé, kteří již mají určité vlastnosti a charakter. Jinými slovy: Toto znamení bude důsledek jejich životního stylu. Budou myslet jako šelma (znamení na čele) a budou činit, co chce šelma (znamení na ruce). Znamení šelmy dostanou ti, co již žijí jako šelma. Oni z toho nebudou překvapeni, možná si toho ani nevšimnou. Lidé se bojí, že jim něco z vnějšku vezme svobodu, ale problém je naše srdce – komu patří? Ne čip odvede od Boha, ale životní styl, na kterém je znamení šelmy. Znamení šelmy je především charakter šelmy. Jestli na základě tohoto zlého charakteru dostanou lidé ještě nějakou značku, bude to důsledek.

Jak vypadá životní styl šelmy:

  • Náboženský vnější nátěr bez charakteru Ježíše Krista. Tato šelma vypadala jako beránek, ale uvnitř byla drakem. O lidech s tímto charakterem mluví Písmo na mnoha místech. Např.: Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. (2Tm 3:5) Vyznávají, že znají Boha, ale svými skutky ho zapírají. (Tt 1:16) Jak vypadá tvůj život – tvoje vztahy k partnerovi, rodině, kolegům v práci, v církvi, k lidem okolo tebe, k autoritám…? Jaký odrážíš charakter?
  • Člověk je v centru všeho dění. Číslo šelmy 666 je podle symboliky Písma číslo člověka – šestého dne byl stvořen člověk a tři šestky ukazují na snahu postavit se na místo trojjediného Boha. Znázorňuje to lidský humanismus, kdy centrem není Bůh ale člověk [4]. Je to životní styl soběstřednosti a nezávislosti na Bohu. Nejsou mé strachy a starosti ukazatelem toho, že si řídím svůj život sám a nedůvěřuji Bohu? Komu patřím? V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. (Iz 30:15 ČEP)
  • Uctívá se šelma a její životní styl. A číslo šelmy je číslo člověka. Jinými slovy uctívá se člověk a životní styl blahobytu a pohodlí: „Dělám všechno pro to, abych mohl bez jakýchkoli omezení a problémů nakupovat věci a zboží a prodávat. Nehledím při tom na žádné hodnoty svědomí, chci jen zisk a blahobyt. Já – člověk – jsem centrem života a zbožná šelma, která vypadá jako beránek, mi v tom pomáhá. Ta je přece hodná! Rád si vezmu její znamení.“ Je to životní styl materialismu.

Jsme ve válce uctívání. Uctíváme Hospodina? To se nejlépe pozná v tlacích a zkouškách! Lidé, kteří budou mít charakter Božího Beránka Ježíše Krista, budou mít jeho znamení (viz Zj 7:3) – budou myslet jako on a budou činit, co chce on. Ježíš bude jejich centrem a jeho budou uctívat. To je omezí v účasti na požitcích tohoto světa, ale otevře jim to nekonečné zdroje Boží (zřejmě ale s protivenstvím tohoto světa). Budou pronásledováni, avšak s chválou na rtech!

Láska k Pravdě

Jak se orientovat ve zmatcích, bludech, konspiračních teoriích, kdy je prý všechno jinak a nikomu se nedá věřit? Křesťané bez lásky k pravdě naletí. Křesťané, kteří uctívají životní styl blahobytu a pohodlí, naletí. Všichni chceme pohodlně žít, ale nikdy to nesmí být ta nejvyšší hodnota. Křesťané, kteří milují pravdu, kterou je Ježíš Kristus a jeho Slovo, vítězně a slavně obstojí!

Tak to popisuje i apoštol Pavel: Příchod Bezzákonného je podle působení Satana se vší mocí, znameními a lživými zázraky a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži a aby všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzeni. (2Te 2:9-12) A také zralý apoštol lásky Jan píše: Nemám větší radost, než když slyším, že mé děti chodí v pravdě. (3J 1:4)

[1] Zde můžete nalézt seznam dezinformací, lží a hoaxů o covid-19, který vytvořilo Ministerstvo zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/ [2] Viz: Tomáš Korčák: Odděluj vzácné od bezcenného uprostřed zmatení pojmů. [3] Pavel Neústupný: Kristův druhý příchod – Studijní příručka eschatologie, Juda, Mělník, 2020. [4] Doporučuji knihu: Ignace Demaerel: 95 tezí o humanismu – Křesťanství versus osvícenství, sekularismus a volnomyšlenkářství, Juda, Mělník, 2019.

Tomáš Korčák, 2019, 2020