CO DĚLAT, KDYŽ SE SVĚT OTŘÁSÁ?

  1. Milujme Pána celý svým srdcem, duší, myslí a silou. Mějme s ním vroucí a sladký vztah (Dt 6,4-9; Mt 22,34-40; Ž 18,2). Jedno z Božích jmen je: Ten, kterého miluje moje duše (Pís 1,7).
  2. Přebývejme skrze víru v úkrytu Nejvyššího (Ž 91,1). V úkrytu Nejvyššího jsi plný pokoje, který převyšuje rozum (Fp 4,7) a toto vědomí skrytosti a důvěry máš nést do běžného života.
  3. Zůstávejme v Božím Slovu, buďme vykrmeni Slovy víry (Ko 3,16; J 8,31-32). Syťme se Božím slovem, a to i preventivně, nejen když nám teče do bot (Př 4,20-23). Potřebujeme porozumět moci Slova – Ježíšovo jméno je „Slovo Boží“ (Zj 19,13).
  4. Naučme se slyšet a rozeznávat Boží hlas dnes. Co ti Bůh řekl zásadního v posledním týdnu? Co ti dlouhodobě říká v poslední době? Ne před 10, 20, 100 lety, leda by se to vztahovalo k dnešku. Žij v přítomném okamžiku. Máme-li slyšet, musíme naslouchat (Mt 11,15).
  5. Věřme v moc Ježíšovy krve a pomažme vírou veřeje svého domu Beránkovou krví. Nedávejme však místo zhoubci svojí nevděčností (1K 10,10). Skrze vděčnost přijímejme neotřesitelné Království (He 12,25-29). Buďme vděční i za maličkosti našeho života. Žijme život vděčnosti a chvály.
  6. Posvěcujme, připomínejme si a vyvyšujme Boží jména zjevená v Písmu ve svém životě (Mt 6,9; Př 18,10).
  7. Očekávejme na Hospodina. Mladý duch, který očekává na Hospodina a je plný naděje, je mocnou zbraní proti nepříteli! (Ž 103,5; Iz 40,31; Ž 147,11)
  8. Žádejme Pána, aby nás proměňoval do Ježíšova charakteru, aby od nás odstranil všechny naše příměsi a mrtvé mouchy(Iz 1,24-28; Kaz 10,1). Poddejme se jeho proměňující výchově a učiňme pokání ze všeho, co nám ukáže.
  9. Mějme správné priority; dělejme to, co je podstatné a vychází z našeho povolání (Mt 6,33; Fp 1,9-11). Dělejme vše pro Pána a naplno. Nemilujme svůj život tak, abychom se zalekli smrti! (Zj 12,11; Sk 20,24) Pohodlný život nemůže být naším cílem! Modleme se, aby si nás Bůh použil k záchraně druhých v Kristu. Hlásejme pokání, obrácení ke Kristu, Boží lásku, odpuštění, naději… Bůh volá a říká: Volej! (Iz 40,1-11)
  10. Buďme dobrými správci svých financí, ať je Ježíš jejich Pánem. Potřebujeme se dostat do finanční svobody, svobody v dávání, naučit se žít i skromně. Přicházejí otřesy ve finanční oblasti. Máme srdce u Pána nebo u mamonu? Dejme si pozor na dluhy. Pokud je máte, splaťte je co nejrychleji. Naslouchejme Pánu i v oblasti financí (Ag 2,6-9; Fp 4,11-13). Ukládejme na nebeský účet! (Mt 6,19-21; L 12,31-34)

Tomáš Korčák, 2020